Līdz ar nosaukuma maiņu, šajā mājas lapā mēs informāciju vairs neatjaunosim!

 

Jau kopš 2020. gada 27. novembra esam mainījuši nosaukumu un turpmāk esam vietējā rīcības grupa „Ziemeļlatgales partnerība”, kas darbojas 4 novadu teritorijā - Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados.

Galvenais mūsu uzdevums ir LEADER pieejas īstenošana, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Mūsu misija ir būt par vienu no vietējo attīstības procesu iniciatoriem, veicinātājiem un virzītājiem.

 

Jaunākā informācija par biedrības darbību  atrodama mājas lapā:  www.zlp.lv

 

Ja vēlies ar mums sazināties raksti uz:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Logo-rinda-ZP

 


Logo-rinda-ar-ziemellatgales-partneribu

 

 

 

 

Ir atkal pienācis laiks lepoties ar labi padarītiem darbiem un labāko no labākajiem pieteikt Latvijas lauku foruma iniciētajai LEADER projektu godināšanai – Latvijas partnerību balvai “2020.gada LEADER DIŽPROJEKTS”.

Latvijas vietējās rīcības grupas tiek aicinātas katru gadu izvirzīt projektus no savām darbības teritorijām, kuri realizēti ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir šīs teritorijas lepnums un aktīvo cilvēku darbības apliecinājums.

Konkursa mērķis ir  popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju un saņēmis finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Ziemeļlatgales partnerības teritorijā 2020. gadā ir īstenoti 50 projekti, no kuriem 18 projektiem tika piešķirts finansējums 5. kārtā, 12 projektiem 6. kārtā un 20 projektiem 7.kārtā.

Patiesi iespaidīgs īstenoto projektu skaits, par spīti sarežģītajiem 2020.gada apstākļiem un ierobežojumiem.

Biedru vairākums par mūsu Dižprojektu 2020 ir izvirzījis projektu "Pieejamības nodrošināšana Viļakas ezera salai, uzstādot koka laipu un pontonu tiltu", ko ir attīstījusi un īstenojusi Viļakas novada dome, ieguldot projektā arī nozīmīgu pašvaldības līdzfinansējumu! Apsveicam un lepojamies!

Viļakas ezera sala ar pilsdrupām ir unikāls dabas un kultūrvēsturiskais mantojums. Sala ar savām pilsdrupām ir nozīmīgs Viļakas novada identitātes simbols. Kādreiz uz salas 13.gs tika uzbūvēta Marienhauzenas jeb Viļakas pils, kuru nocietināja 16.gs. Pils bija tā laika sabiedrības un sociālais centrs, kad pamazām ap salu ezera krastos sāka attīstīties Viļakas miests, laika gaitā kļūstot par pilsētu. Viļakas pilsdrupas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 2020.gada 9.oktobrī tika atklāts pontona tilts un skatu tornis uz salu, tūrismu plūsma fantastiski liela. Lai pēc iespējas vairāk cilvēki varētu iedomāties kā pils izskatījās, gada nogalē uz salas ir uzstādīts arī pils makets. 

 Pēc Ziemeļlatgales partnerības valdes aicinājuma biedri bija  izvirzījuši vēl 5 projektus Latvijas Dižprojektam. Un tie ir:

1. “Ezertūres paplašināšanās un tūrisma pakalpojumu dažādošana Viļakas novadā”. Projektu īstenoja: Zemnieku saimniecība “Sēnīte”

2.  „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Balvu dievnamos". Projektu īstenoja: Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība

3.  „Tehnoloģiju prakse”. Projektu īstenoja: Biedrība “SAVIEM”

4. "Tehniskā aprīkojuma iegāde IK”ANSA-G” uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai”. Projektu īstenoja: IK “Asna G”

 5. “Viedais sols viedajā Rugāju ciemā”. Projektu īstenoja: Rugāju novada dome.

 

Latvijas Dižprojekts 2020 nominācija tiks piešķirta, balstoties uz partnerību, ekspertu un sabiedrības balsojumu.

 DIZ

Informāciju sagatavoja: Mārīte Orniņa

LEADER stratēģijas administratīvā koordinatore

publicitātes un sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: + 371 26451959

E-pasts: pThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6006cb61-1

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM”. Aicinām bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam, līdz 28. februārim pieteikt projektu idejas.

Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus dārzkopības darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.

Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpē sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizē konsultācijas ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.

Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1’700 eiro. Atbalstu sniegs vismaz 10 organizāciju projektiem.

Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai vispirms līdz 28. februārim jānosūta fondam īss projekta ieceres apraksts brīvā formā.

Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.

Sīkāk par projektu konkursu , konkursa programmas nolikums un informācijas avots: https://www.teterevufonds.lv/jaunumi/projektu-konkurss-2021-aicinam-klut-par-saimniekiem-savam-saimes-galdam/

 

Infografika

 

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai.

Kampaņas organizatori vēlas informēt Latvijas iedzīvotājus par viedo ciemu konceptu, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu viedo ciemu pieredzes stāstiem, jo gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā viedo ciemu koncepta aktualitāte arvien pieaug. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" vadītāja Linda Cīrule skaidro: “viedais ciems sākas ar lauku kopienu iedzīvotājiem – tieši iedzīvotāji paši iniciē un virza procesu, kad kopienas apzina savus resursus un rada jaunus, inovatīvus risinājumus esošajām problēmām dažādās, piemēram, veselības pakalpojumu pieejamības, kultūras, izglītības, pārtikas pieejamības, mobilitātes, nodarbinātības jomās. Viedie ciemi ir ļoti svarīgi lauku reģionu attīstībai, jo ātri mainīgajā laikmetā, kas kopienu ikdienā ienes arvien jaunus izaicinājumus, tieši iedzīvotāji visprecīzāk un ātrāk apzina savas vajadzības, problēmas un iespējamos risinājumus.”

2021.gada sākumā kampaņas ietvarā tiks izsludināts pirmais uzsaukums, kurā Latvijas lauku reģionu kopienu iedzīvotāji varēs pieteikt savus ciemus statusam “Viedais Ciems”. Kampaņas organizatori strādā pie kritērijiem un vadlīnijām statusa piešķiršanai un noteikšanai un pulcē starpdisciplināru žūriju, kas jau nākamā gada pirmajā pusē paziņos pirmos Latvijas “Viedos Ciemus”.

Kampaņas iniciators ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”.

 

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Kontaktinformācija:

Sandra Rubene

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.laukuforums.lv

Lapa 1 no 63