Projektu iesniegšana norisinājās periodā no 28.08.2020.- 28.09.2020.

Kopā iesniegti 19 projekti.

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbisltību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautu attiecīgo rīcību un vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.