Lauku atbalsta dienests 2017. gada sākumā apstiprināja biedrības - moto kluba “Spieķi Vējā” projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00001 “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

     Biedrībai “Moto klubs Spieķi Vējā” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību, īstenojot projektu “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos”, jau vasarā tika atklāts un nodots iedzīvotāju lietošanai disku golfa laukums Partizānu ielā 2a, Balvos, kuru izveidoja Igaunijas firma “DiscSport LLC”.

    Tagad projekts ir noslēdzies, jo īstenota arī tā otrā daļa - izveidota BMX trase (veloparks).

    Tās izbūvi veica SIA “Dantruck 11” un SIA “WE BUILD PARKS”.

    Projekta mērķis ir sasniegts, un tas ir: veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs, kuras sekmē veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, izveidojot BMX trasi novada jauniešu aktīvās atpūtas pilnveidošanai un ierīkojot disku golfa laukumu, kas ir pieejams visiem novada iedzīvotājiem un viesiem.

     Kopējās projekta izmaksas ir EUR 15557,32. No tām ELFLA finansējums ir EUR 14001,59, bet pārējo summu – EUR 1555,73 līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.

  Šī ELFLA finansētā projekta gaitā Balvu novada pašvaldība uzrunāja biedrību un lūdza rast iespēju īstenojamo projektu “BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos” papildināt, lai plānoto BMX trasi varētu pilnveidot un padarīt to saistošu daudz plašākam novada iedzīvotāju lokam – ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī vecākiem cilvēkiem. Biedrība pašvaldības ideju atbalstīja un lūdza Lauku atbalsta dienestu atļaut veikt grozījumus projektā. Rezultātā, piesaistot pašvaldības finansējumu vēl EUR 87869,99 apmērā, tika izveidots veloparks ar trases papildus elementiem, kas dod iespējas aktīvo atpūtu baudīt ne tikai veikliem, sportiskiem jauniešiem, bet arī bērniem un pieaugušajiem.
Foto autors: Emīls Ozoliņš.
Balvu novada pašvaldības projektu vadītājs: Andris Vrubļevskis


 

 

   

      Lauku atbalsta dienests 2016.gada nogalē apstiprināja biedrības “Austrumvilki” projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00016 “Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

    Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs, kuras veicina veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, izveidojot publiski pieejamu daudzfunkcionālu laukumu dažādiem aktīvās atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem.

       Tā ietvaros tika paredzēts izveidot daudzfunkcionālu laukumu, kas novada iedzīvotājiem un viesiem būtiski paplašinās aktīvās atpūtas iespējas kā vasarā, tā arī ziemas sezonā.

     Īstenojot projekta aktivitātes, tika noslēgti divi būvdarbu līgumi – asfaltēta laukuma izveidei un hokeja laukuma bortu atjaunošanai un uzstādīšanai. Asfaltēta laukuma izbūvi veica SIA “8 CBR”, bet bortus uzstādīja SIA “Dantruck 11”.

     Šī gada 26.oktobrī visi plānotie būvdarbi tika pabeigti, un nu Balvu pilsētā ir vieta, kur būs iespēja spēlēt strītbolu, basketbolu, volejbolu, tenisu, baudīt skrituļošanas sporta veidus un veikt daudz citu aktivitāšu, izmantojot izveidoto laukumu. Ziemas sezonā tur varēs slidot un spēlēt hokeju.

     Kopējās projekta izmaksas ir EUR 39675,57. ELFLA finansējums ir EUR 18000,00, bet pārējo summu – EUR 21675,57 līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.

Andris Vrubļevskis

projektu vadītājs

 

     Liena Lielbārde  realizēja  LEADER  projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000001 „Vakars uz ezera", kurā paredzēts tūrisms un atpūta pa Balvu ezeru, pirts uz peldoša pontona. Projekta  kopējā summa EUR 42 623,24,  no kuras EUR 29836,27 ir publiskais finansējums.

    Projekta mērķis ir radīt jaunas atpūtas un relaksācijas iespējas ekskluzīvos apstākļos, pārvietoties  pa Balvu  ezeru uz peldošās mājas, apskatot dabas ainavas, gūstot pozitīvus iespaidus, baudot pirti. Klientiem tiek piedāvāta iespēja jauki pavadīt laiku braucot, klausīties mūziku, skatīt televīziju, piejams Wifi tīkls. Projekta ietvaros tiks radīta viena daļēja laika darba vieta.

 Pakalpojums piesaistīs tūristus, vietējos  iedzīvotājus  kas  veicinās ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē.

Tālrunis informācijai : Liena Lielbārde 26410291

Projekta vadītāja: Liena Lielbārde

Foto: Liena Lielbārde

 

 
     2018.gada 20.oktobrī kopā ar Šķilbēnu pagasta pašdarbības kolektīviem: jaukto kori ‘”Viola”, vokālo ansambli “Balseņis” , bērnu ritmikas grupu „Lācīši”, folkloras kopu „Rekavas dzintars”, solistu Normundu Orlovu, Viļakas kultūras nama vokālo ansambli „Cansone”, koncerta vadītājiem Elīnu Zaķi un Raimondu Loginu, un viesiem: šova deju grupu “Fazira” no Feimaņiem, ērģelnieci un pianisti Ilonu Birģeli, soprānu Endiju Rezgali-Straidomu, ēkas atklāšanas svētkus svinēja šķilbēnieši, Viļakas novada ļaudis un atbalstītāji no kaimiņnovadiem.

    Projektā Nr.16-07-AL19-A019.2201-000008 „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” plānotos būvdarbus uzsāka 2017.gada vasarā būvfirma “ArhiProf” pēc projektētāja Viktora Bašķirova izstrādātā projekta. Būvuzraudzību veica sertificētais būvuzraugs Vilhelms Pužulis un prasīgais un nesertificētais būvuzraugs, kultūras centra “Rekova” vadītāja Inese Lāce. Liels paldies būvniekiem, kuri ieklausījās Ineses Lāces lūgumos un uzbūvēja telpas, kurās apmierināti jūtas pašdarbnieki un apmeklētāji. Pateicoties projekta atbalstam, tika iegādātas arī jaunas mēbeles, tās izvietotas aizskatuves ģērbtuvēs, Rekavas bibliotēkā un iekārtots kultūras centra “Rekova” vadītājas kabinets.

     Kopējās projekta izmaksas ir 179941,86 Eur, projekta attiecināmie izdevumi ir 50000,00 Eur, t.sk. publiskais finansējums 45000,00 Eur. Projektam līdzfinansējumi nodrošināja no Viļakas novada domes budžeta, pārējo izdevumu segšanai tika ņemts aizņēmums Valsts kasē.

     Aktivitāte tika īstenota Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

 

 

    Uzņēmums SIA „Veiks” ir realizējis ELFLA projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000010, projekta nosaukums - „Kokapstrādes ceha modernizēšana jaunu produktu radīšanai” otro un trešo kārtu par summu 47657.79 EUR, no kuras 32814.74 EUR ir publiskais finansējums.

   Projekta mērķis ir radīt vienu jaunu pilna laika darba vietu, un attīstīt uzņēmējdarbību, veicinot konkurētspēju un ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Par projektā paredzētajiem pirmās kārtas līdzekļiem 3121.80 EUR, no kuras 2185.26 EUR ir publiskais finansējums, SIA “Veiks” ir iegādājies vienpadsmit jaunus instrumentus: lāzerprojekcijas nivelieri; četras akumulatora skrūvmašīnas; trīs ķēdes zāģus; virzuļkompresoru; Skaidu nosūcēju un figūrzāģi.
    Projekta otrās kārtas ietvaros tika veikta ražošanas ēkas atjaunošana, kuru būvdarbu izmaksas sastādīja 15300.98 EUR, no kuras 10536.81 EUR ir publiskais finansējums. Projekta trešās kārtas ietvaros tika veikta ražošanas laukuma atjaunošana, kuru kopējās izmaksas bija 32356.81 EUR, no kuras 22277.93 EUR ir publiskais finansējums.

Būvniecības darbu pretendentu atlases iepirkumā uzvarēja firma SIA “RCI Gulbene”, kas veica esošo koka logu nomaiņu pret plastikāta logiem, atjaunoja jumta segumu, elektroinstalāciju un apgaismojuma sistēmu, kā arī, veica lietus kanalizācijas izbūvi, esošā asfalta seguma remontu un daļēju asfalta seguma nomaiņu.    

Uzņēmuma SIA „Veiks” pamatdarbības veidi ir ēku būvniecība, kas sevī ietver saimniecības ēkas, nojumes, atpūtas/brīvdienas mājas, jumtu un fasāžu rekonstrukcijas, iekštelpu kosmētiskos remontus, būvniecības projektu izstrādāšana, un galdnieku darbi.

SIA „Veiks” izsaka pateicību būvniekam SIA „RCI Gulbene”, Lauku atbalsta dienesta ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas draudzīgajām darbiniecēm, īpaši Inesei Šmagrei. Paldies Lienei Ivanovai par palīdzību projekta sagatavošanā un vadīšanā.

Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Igaunis vēlas iedrošināt uzņēmīgos cilvēkus nebaidīties izmantot visas iespējas, kuras mums tiek piedāvātas. Projektu apstiprināšanas liek saņemties realizēt ne tikai to, kas norādīts projekta pieteikumā, bet sniedz arī papildus motivāciju turpmākajai darbībai. Pārējais ir mūsu pašu rokās! Ja ar pirmo mēģinājums neizdodas, lielākas izredzes nākamajam!

 

 

 

Lapa 1 no 13