LOGO

 

Projektu īstenoja: Bērzpils pagasta sieviešu biedrība „Dzērvenīte”

Realizācijas vieta: Bērzpils pagasts

Projekta kopējās izmaksas : EUR 9827.04 ,  no tām publiskais Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA)  finansējums EUR 8844.34 ,  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 982.70.

Projekta vadītāja: Biruta Bogdane

Projekta „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas ainaviski tematiskajā parkā Bērzpils pagastā”, Nr. ( Nr.20-07-AL19-a019.2201-000011) mērķis ir iegādāties un uzstādīt aprīkojumu tematiskajā parkā Bērzpils pagastā.

 Attachment2m    Attachment1m

Bērzpils pagasta sieviešu biedrība „Dzērvenīte” ir realizējusi Biedrībā „Balvu rajona partnerība” un ES ELFLA fonda LEADER 19.2.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Lauku atbalsta dienestā apstiprināto projektu „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana aktīvās atpūtas ainaviski tematiskajā parkā Bērzpils pagastā”. Projekta nr. ( Nr.20-07-AL19-a019.2201-000011).

Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts mērķis - iegādāts un uzstādīts aprīkojums tematiskajā parkā: koka lapene ar atvērtām sānu malām, lapenes koka galds un 4 koka soli, āra koka galds ar soliem, ugunskura vieta aprīkota ar 2 ķēdēs iekārtiem koka soliem koka karkasā, izvietoti 3 koka soli uz metāla karkasa un 4 atkritumu urnas, uzstādīts ziņojumu stends ar informāciju par skaistākajām apskates vietām Bērzpils pagastā. Iegādāts aprīkojums ēdiena gatavošanai brīvā dabā uz ugunskura, katls, panna.

Ieguvums visiem parka teritorijas apmeklētājiem, tūristiem, iedzīvotājiem, izmantot  vietas potenciālu un pieejamus inovatīvus pakalpojumus kultūras,  aktīvās atpūtas, kulinārās mākslas un tūrisma jomā .

Darbus veica SIA Veskor.

Projekts  īstenots laika periodā no 19.06.-01.08.2020

Paldies par projekta atbalstu!

Attachment1 m

Attachment2 mm

 

 

Projektu īstenoja: Baltinavas novada dome

Projekta kopējās izmaksas: EUR 5314.00 , no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais  finansējums EUR 4500.00EUR apmērā, EUR 814.00 Baltinavas novada domes līdzfinansējums.

Projektu vadītājs: Gatis Siliņš

Projekta “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam”, Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000008 mērķis : Iegādāt aušanas inventāru Ziemeļlatgales nemateriālā kultūrmantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.

 

Finansējums projektam “Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam”, Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000008  piešķirts rīcībā 2.6 "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem" aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādātas 2m platas stelles, Nr.35, 82, un Nr.100 šķieti, slēgtais riekums, griežamie velku loki un piecas atspoles ar ritenīšiem.

Baltinavas novada muzejs, sadarbībā ar audēju pulciņu, visiem interesentiem sniedz bezmaksas konsultācijas Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanā, komplektēšanā un valkāšanā. Ikvienam apmeklētājam ir iespēja apsēsties stellēs un ieaust dažas rindas. Projekta realizācija rada iespēja izzināt aušanas procesu un pašiem mācīties un noaust kultūras nemateriālās vērtības. Sevišķi aicināti tiek senā amata pratēji, lai nodotu savas zināšanas un prasmes jaunākajai paaudzei. Pie jaunajām stellēm netiek liegta pieeja arī citiem gribētājiem.

Aušanas steļļu komplektu Baltinavas novada pašvaldībai piegādāja SIA „Audējiem” Reģ.Nr.42103090937.

Projekta “ Aušanas inventāra iegāde Baltinavas novadam” kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 5314.00. No tām ELFLA /publiskais finansējums EUR 4500.00 un Baltinavas novada domes piešķirtais finansējums EUR 814.00

Projekta realizācija veikta no 2020.gada marta līdz 2020.gada jūnijam.

 

 IMG 9790m

IMG 9791m

 

Īstenojot projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000003 „Apskaņošanas komplekta iegāde radošās un tehniskās pašizpausmes skolas izveidei Viļakas novadā”, Viļakas Valsts ģimnāzija iegādājās apskaņošanas iekārtas. Līdz ar jauno aparatūru skolai ir iespēja nodrošināt kvalitatīvu pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolām un radīt interesi skolēnos par mūsdienu tehniskajām iespējām, to pielietojumu. Ar jauno mācību gadu ģimnāzijas audzēkņiem tiks piedāvāta iespēja darboties interešu pulciņā „Radošās un tehniskās pašizpausmes skola”.

Ģimnāzijā pēdējos gados ir daļa jauniešu, kas labprāt iesaistās pasākumu vadīšanā, dramatizējumu, uzvedumu, muzikālu apcerējumu atveidošanā. Šādas aktivitātes ļauj jauniešiem radoši izpausties, izkopt komunicēšanās prasmes un iemācīties publiskās uzstāšanās prasmes.

Mūsdienās publiskā uzstāšanās nav iedomājama bez tehniskā aprīkojuma, piemērotiem muzikāliem pavadījumiem un video materiāla izmantojuma. Jauniešu vidū ir redzama vēlme pašiem tehniski rīkoties ar aparatūru, eksperimentēt tās pielietojumā un iemācīties pareizi apskaņot gan pasākumus, gan atsevišķus priekšnesumus, gan organizēt tematiskas aktivitātes (piem., diskotēkas, deju vakarus, utt.)

Publiskās uzstāšanās laikā gan radošā kustību un vārda māksla, gan tehniskā apskaņošana ir cieši saistītas. Tāpēc interešu pulciņa programmā paredzam divu virzienu apvienošanu: skatuves runas un teātra mākslas apguve un apskaņošanas tehnikas apguve. Skolēni varēs mācīties un praktizēt rīkoties ar aparatūru, izteiksmīgi uzstāties auditorijas priekšā. Tas dod iespēju radoši pašapliecināties, sekmēt jauniešu individualitātes veidošanos un izkopšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 5922,88 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 4899,90 EUR, t.sk. publiskais finansējums no ELFLA ir 90% jeb 4409,91 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 489,99 EUR.

Projekta ietvaros tika iegādāts apskaņošanas komplekts, kas sastāv no:

  • · Divi pilna diapazona skaļruņi;
  • · Zemo frekvenču skaļrunis;
  • · Jaudas pastiprinātājs;
  • · Mikserpults ar efektu bloku;
  • · Platjoslas uztvērējs;
  • · Bezvadu mikrofons;
  • · Kabatas raidītājs.

Teksts: Ineta Lindenberga

Foto: Madara Jeromāne

 

 

 

Projektu īstenoja: biedrība “Terpsihora”

Kontaktpersona: projekta vadītāja Līga Moroza-Ušacka, tālr.26428477,

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta tāme: Kopējās attiecināmās izmaksas 2’225.19 EUR, publiskais/ELFLA finansējums 2’002.67 EUR

Projekta “Vieglas kājas Ziemeļlatgales dejotājiem”” Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000001 mērķis ir  profesionālas deju grīdas iegāde.

Mūsdienu deja ietver daudz dažādu kustību tehniku uz grīdas, kas ir pamats sarežģītāku deju kompozīciju veidošanai. Lai koncerti būtu kvalitatīvāki , lai pasargātu bērnus no traumām, lai palielinātu koncertu vietu skaitu tika iegādāta - profesionāla, pārvietojama, izklājama uz dažādām virsmām - deju grīda.

 

Projektu īstenoja: Baltinvas novada dome

Realizācijas vieta: Baltinavas novada kultūras nams

Projekta tāme: Kopējās izmaksas 5176.00EUR bez PVN, (6262.96 EUR ar PVN), ELFLA  finansējums 5636.66 EUR, 626.30 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.

Projekta "Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas kultūras namam kultūras dzīves dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai”

Nr.20-07-AL19-A019.2201-000012 mērķi ir:

1. Iegādāties akustiskās sistēmas komplektu, kas sastāv no zemo frekvenču un pilna diapazona frekvenču skaļruņiem, mikserpults, planšetdatora un statīviem.

2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai profesionālu un patīkamu skaņu.

ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāti zemo un pilna diapozona frekvenču skaļruņu pāri ElektroVoice ar statīviem, digitālā mikserpults Soundcraft un planšetdators Lenovo, mikserpults vadīšanai.

Akustisko sistēmu Baltinavas novada kultūras namam piegādāja SIA „Čivix” Reģ.Nr.42403033859.

Projekta “ Akustiskās sistēmas iegāde Baltinavas kultūras namam kultūras dzīves dažādošanai un kvalitātes uzlabošanai” kopējās izmaksas ir 5176.00EUR bez PVN, (6262.96 EUR ar PVN).

Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" finansējums 5636.66 EUR apmērā.

626.30 EUR līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome.

Projekta realizācija veikta no 2020.gada februāra līdz 2020.gada aprīlim.

 

 

Lapa 4 no 4