Projektu īstenoja: Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība

Kontaktpersona: Marija Duļbinska, Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības priekšsēdētāja

Projektu vadītājas: Rita Hrustaļova, Irēna Začeva

Kopējās projekta izmaksas: 6663.42 EUR , no kurām 5997.08 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais finansējums, bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja Balvu novada pašvaldība, ir 666.34 EUR.

Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība ir realizējusi projektu Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000002 - „Vides pieejamības nodrošināšana personām ar kustību traucējumiem Balvu dievnamos". 

Projekts realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam, apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", rīcībā „Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, ietvaros.

Projekta mērķis: Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, t.sk.invalīdiem ratiņkrēslos un veciem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, Balvu dievnamos.

Projekta rezultātā tika iegādāts un uzstādīts vertikālais ratiņkrēslu pacēlājs Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcai Balvos, Brīvības lielā 49, un divi pakāpienu līmeņu pārveidotājus Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai Balvos, Baznīcas ielā 1, nodrošinot vides pieejamību dievnamos gan ikdienā, gan baznīcas svētku un citu notikumu reizēs, kā arī veicinot piekļuvi dievnamiem kā tūrisma galamērķim.