Projektu īstenoja: Balvu novada pašvaldība

Projekta vadītājs: Andris Vrubļevskis, tālr.: 28662312, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējās projekta izmaksas:  EUR 16561,12 no kurām EUR 14905,01 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) publiskais finansējums. Pārējo summu – EUR 1656,11 līdzfinansēja Balvu novada pašvaldība.

Lauku atbalsta dienests 2019.gada jūnijā apstiprināja Balvu novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.19-07-AL19-A019.2201-000002 „Kultūras objektu atjaunošana Balvu novada pagastos”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis - atjaunot Balvu novada Bērzkalnes un Bērzpils pagastu estrādes, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās.

Tā ietvaros ir atjaunotas Balvu novada Bērzkalnes un Bērzpils pagastu estrādes, kas novada iedzīvotājiem un viesiem uzlabos vidi kultūras, atpūtas un svētku pasākumu baudīšanai.

Īstenojot projekta aktivitātes, tika noslēgti divi būvdarbu līgumi ar SIA “Kalna nami” par abu pagastu estrāžu atjaunošanu.

Šā gada 17.augustā visi plānotie būvdarbi tika pabeigti, un nu Balvu novada Bērzpils un Bērzkalnes pagastos ir atjaunotas brīvdabas estrādes.