Projektu īstenoja: Viļakas Romas katoļu draudze

Projekta vadītājs: Guntars Skutels, tālr. 29522542

Kopējās projekta izmaksas:  11465.36 Eur, t.sk. PVN - 1989.86 Eur. Publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai(ELFLA) ir 10318.82 Eur, Viļakas Romas katoļu draudze nodrošināja līdzfinansējumu - 1146.54 Eur apmērā.

 

"Es cenšos labas lietas darīt katru dienu. Ja katrs darītu kaut ko labu, iedomājieties, cik skaista būtu šī pasaule!" tā teicis Džekijs Čans. Sirsnīgi pateicos firmai SIA "RKS plus" un personīgi uzņēmuma vadītājam Kasparam Kaņepem par ieguldīto darbu Leader projektā Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000006 “Kultūras pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Viļakas katoļu baznīcā” realizēšanā. Pateicos no sirds visiem tiem, kas talkoja, kas gatavoja uzkodas un visādi citādi juta līdzi un atbalstīja mūsu darbus, lai taptu jauns bruģa ceļiņš! Jūs esat labākie!!!” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

2019.gadā izstrādājot Leader projekta pieteikumu Balvu rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā, Viļakas Romas katoļu draudze veica draudzes locekļu anketēšanu, lai noskaidrotu kādi ir svarīgākie darbi draudzē.  Uz jautājumu  “Kuri būtu steidzamākie darbi, lai saglabātu valsts nozīmes kultūras pieminekli un uzlabotu tā pieejamību un sasniedzamību?”, kā svarīgāko darbu respondenti norāda, ka ir jāveic jumta nomaiņa, 2.vietā bija sakārtot notekūdeņu sistēmu, 3.vietā nomainīt esošās, nolietojušās betona plāksnes uz jaunu bruģi baznīcas priekšā. Ņemot vērā projektu konkursā pieejamo finansējumu vienam projektam, bija skaidrs, ka jumta nomaiņas būvdarbus nav iespējams iesniegt, jo tad draudzei līdzfinansējumā būtu jāpiesaista vairāk kā 200000.00 finansējuma. Līdz ar to reālākā Leader projekta ideja bija esošo betona plākšņu, kas bija uzliktas padomju laikos un bija nokalpojušas, nomaiņa uz jaunu bruģa celiņu. Bruģa plākšņu izmēri un vēsturiskā bruģa līnijas tika saskaņotas ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi, tādu izmēru kādu saskaņoja, tādu arī projektā izbūvēja.

Realizēto projektu atzinīgi ir novērtējuši Viļakas draudzes locekļi, kristību, laulību un bēru dalībnieki, tūristu grupas no visas Latvijas, viesi no Dienvidlatgales.  Viļakas draudzes locekļi ir ļoti priecīgi, ka ir uzlabojusies pieejamība baznīcai un lepojas, ka vide ap baznīcu ar katru gadu kļūst arvien sakārtotāka, modernāka un skaistāka.