Projektu īstenoja: biedrība "Skolas kastanis"

Projekta vadītāja: Inga Kaļva, kontakttālrunis 26112053

Kopējās projekta izmaksas: EUR 9994.60, no tām EUR 8995.14 ELFLA(Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai) publiskais finansējums un EUR 999.46 Balvu novada pašvaldības finansējums.

Projekts Nr. 20-07-AL19-A019.2201-000013 “Darbnīcu labiekārtošana  amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai”  īstenots biedrības “Balvu rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā projektu konkursa 7.kārtā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana  saskaņā ar sabiedrības  virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros, rīcībā 2.1.”Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Projekta īstenošanas rezultātā iegādāts tekstila apdrukas printeris. 

Līdz ar projekta "Darbnīcu labiekārtošana amata iemaņu popularizēšanai un modernizācijai" īstenošanu, biedrība  nodrošinājusi pieejamību darba tirgum atbilstošām, kvalitatīvām, labiekārtotām amata iemaņu apmācības darbnīcām Ziemeļlatgalē, veicinot radošumu, inovācijas, jauniešu un pieaugušo piesaisti amata iemaņu apgūšanai, kā arī amata meistaru piesaisti un darbošanos ar videi draudzīgu iekārtu, tādējādi samazinot CO2 izmešus un turpinot “Zero waste” jeb nulles atkritumu  kustību, kuru biedrība attīsta, novēršot liekā tekstila  nokļūšanu atkritumos.

Ņemot vērā biedrības aktivitāti un iesaistīšanos dažādu pasākumu organizēšanā, akcijās, meistarklasēs, pieredzes apmaiņas pasākumos, profesionālās izglītības popularizēšanā vietējā un reģionālā līmenī, projekta īstenošana sekmēs amatniecības prasmju popularizēšanu, izglītības tūrismu, dažādu sociālo grupu iesaisti sabiedriskajā aktivitātēs, “zaļo domāšanu”, ļaujot amatniecībai iegūt jaunu, daudz mūsdienīgāku veidolu.