Baltinavas novada dome ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģisko projektu “Baltinavas Vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana” Nr. 16-07-AL19-A019.2202-00001.

  Projekta mērķis: labiekārtot vēsturiskā centra laukumu, kas veidotu kopīgu saskaņotu ainavu,  atspoguļotu - Baltinavas novada vēsturi un saistību ar šodienu, kā arī iepazīstināt tūristus  ar Baltinavas novada iedzīvotāju nodarbošanos laikmetu griežos, liekot akcentu uz latgalisko  kultūras mantojumu.

Baltinavas vēsturiskā centra labiekārtošanai izsludinātajā skiču konkursā, kuru Baltinavas novada dome izsludināja 2015. gadā, par uzvarētāju tika atzīta Dinas Jegorovas skice ar devīzi: “Ar baltu padomu no senatnes nākotnē” (“Ar tāvutāvu boltū padūmu nu niulīnes – atīsmie”). Arī otrās skices "Labiekārtošanas darbi un gājēju laipas izbūve pāri Supenkai", kas ir pirmās skices papildinājums, autors ir Dina Jegorova. Abas skices ir apvienotas vienā idejas risinājumā.

Projekts ir iekļauts vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā - teritorijas labiekārtošana ar tiltiņa izbūvi pāri Supenkai no vēsturiskā centra laukuma uz Baltinavas katoļu baznīcu. Projekta ietvaros veikta bruģēšana, soliņu uzstādīšana, atkritumu urnu uzstādīšana, autobusu pieturvietas demontāža. Laukuma centrā ir uzstādīta skulptūra "Gadskārtu kalendārs", kas simbolizē Baltinavas novada iedzīvotāju saikni ar dabu un pamatuzņēmējdarbību novadā - lauksaimniecību. Iestādīti koki un krūmi (Turnberga ābele, Baltais grimonis, Fortiņa segliņš, Olveida forsītija, Klājeniskais kadiķis, Kazaku kadiķis, Parasta klinšrozīte, Parastais ceriņš, Rietumu tūja u.c.), kas pavasara izskaņā un vasarā krāšņi papildinās Vēsturiskā centra laukuma kopainu, izceļot jaunizveidotā objekta skaistumu. Projekta realizācijas rezultātā radīts estētiski pievilcīgs vides objekts, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan veido Baltinavas novadu, kā pievilcīgu tūrisma ceļojumu galamērķi. Jaunizveidotais vides objekts ir arī simboliska dāvana ikvienam iedzīvotājam un valstij kopumā, godinot Latvijas republiku pastāvēšanas simtgadē. 

Projekta realizācija noslēgusies 2017. gada decembrī. Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Faktiskās izmaksas - 58272,04EUR
Attiecināmās izmaksas - 50000,00EUR.Publiskais finansējums - 44999,99EUR
. Privātais finansējums - 13272,05EUR.

 

Projekta realizācijas darbus veica SIA “AMBERGOLD.