Baltinavas novada pašvaldība 2014.gadā realizē ELFLA pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu “Norādes zīmju uzstādīšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā” Nr.13-07-LL04-L413101-000012.

Projekta mērķis: attīstīt tūrisma infarstruktūru Baltinavas novadā, veidot tūrisma objektu un apdzīvoto vietu atpazīstamību, atvieglot tūristiem orientēšanos.
Projekta realizācijas gaitā uz pašvaldības un valsts ceļiem uzstādītas 265 norādes, kas norāda uz māju nosaukumiem, Baltinavas novada dabas un kultūrvēsturiskos objektiem.

Projekta kopējās izmaksas satāda 9481,12 latus, attiecināmās izmaksas satāda 7835,64 latus, ELFLA fonda finansējums 90%, pašvaldības finansējums 10%.
2013.gada 03.maijā tika izsludināts iepirkums sasakaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu “Norādes zīmju izgatavošana un uzstādīšana Baltinavas novadā” ID Nr. BND/01, tika saņemti 6 piedāvājumi, Baltinavas novada iepirkumu komisija izvērtējot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pieņēma lēmumu (protokols Nr. 5. 2.&.no 2013.gada 22.maija) iepirkuma līgumu slēgt ar SIA “Troja”, reģ.Nr. 40003093873, aderese: Bauskas iela 143, Rīga.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

43