Realizēts projekts Nr. 13-07-LL04-L413201-000015 "Tīrai un sakoptai dzīvestelpai" Rugāju novada Lazdukalna pagasta Skujetniekos. Lazdukalna ģimeņu biedrība "Saulīte" sasniegusi mērķi un sakopusi atpūtas vietu ap dīķi, un labiekārtojusi tā apkārtni.
Projekta kopējās izmaksas - EUR 3443,35, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsts - EUR 3099,01, līdzfinansējumu 10% apmērā EUR 344,34 nodrošināja Rugāju novada dome.

Īstenojot projektu, sasniegts tā mērķis - iztīrīts, izsūknēts un paplašināts aizaugušais dīķis, novākti vecie žogi ap dīķi un betona stabi, kas ainaviski neiekļāvās ciema teritorijā un radīja nepievilcīgu skatu. Sakopta un pielāgota peldvietas apkārtne, nolīdzināti krasti un dīķa malā izveidota pludmale ar smilts pamatni. Labiekārtotā vide rada iespēju aktīvam dzīvesveidam ikvienam iedzīvotājam. Izveidota ģimenēm ar bērniem draudzīga vide nodarbībām gan vasarā, gan ziemā. Droša vide visiem ciema iedzīvotājiem, jo tagad teritorija ir sakopta, labi iekļaujas pagalma ainavā ap lūgšanu namu un dzīvojamo māju. Atjaunota arī blakus esošā zaļā zona, novākti krūmi, nolīdzināta teritorija un pievesta smilts. Visiem prieks par paveikto darbu un rezultātu. Viena atpūtas vieta sakārtota ar pašu aktīvu līdzdalību projektā. Kā projekta iesniedzēji un īstenotāji mēs pozitīvi vērtējam iedzīvotāju vēlmi atpūsties tīrā un sakoptā dzīvestelpā. Peldvietas apkārtnes labiekārtošanu pēc projekta turpināsim pašu spēkiem.

Paldies Balvu rajona partnerībai par atbalstu projektam un sadarbību.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Maruta Paidere
Foto: Maruta Paidere

IMG5711
IMG5715
IMG5722
IMG5723