Lazdukalna ģimeņu biedrība ”Saulīte” no 04.03.2015. – 01.06.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr. 14-07-LL04-L413201-000002 „Jauniešu interešu-iniciatīvu centra ”Kopā” materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma papildināšana”. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projektu konkursa, 4.ass 413. pasākumā ”Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 497.00. No projekta kopējām izmaksām 90% - EUR 447.30 ir Lauku atbalsta dienesta (LAD) finansējums, pašvaldības līdzfinansējums 10% - EUR 49.70.

Ir sasniegts projekta mērķis. Projektā biedrība iegādāja aprīkojuma komplektu – jaunu daudzfunkciju lāzerprinteri, videokameru, diktofonu un austiņas. Jaunais aprīkojums ir ļoti noderīgs pasākumu kvalitātes uzlabošanai. Tāpēc esam priecīgi, ka mums ir iegādāti šādi tehniskie līdzekļi. Tas ir jauniešu interešu- iniciatīvu centra „Kopā” liels ieguvums, kas veicinās lauku jauniešu pašiniciatīvu un aktivitāti, prasmju un iemaņu papildināšanu un darbošanos. Jauniešiem dota iespēja strādāt ar aprīkojumu un to apgūt, uzlabot pasākumu kvalitāti, pielietot videokameru, diktofonu materiālu iegūšanai no pasākumu organizēšanas, gan radošajās darbnīcās un projektu nedēļās. Ar daudzfunkciju lāzerprinteri varēs ieskanēt, izprintēt krāsainus materiālus un kopēt. Šis projekts ir rosinājis pagasta un novada jauniešus un bērnus apgūt jaunas iemaņas un prasmes, un pašiem aktīvi darboties brīvajā laikā ar pieejamo aprīkojumu. Pateicoties projektam centra materiāli tehniskā bāze papildinājusies un ir pieejama ikvienam interesentam.

Paldies Balvu rajona partnerībai par atbalstu lauku jauniešu projektam!

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Maruta Paidere

IMG8440