Rugāju novada dome no 10.12.2014. - 28.04.2015. sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) un Balvu rajona partnerību realizēja projektu Nr.14-07-LL04-L413201-000006 „Karjeras un kompetenču centra „Kāpnes” darbības pilnveidošana”. Projekts tika realizēts Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.rīcībā „Jauniešu centru izveide un attīstība”. Projekta ietvaros tika iegādāts iebūvējamo virtuves mēbeļu un elektrotehnikas komplekts Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes”.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 1932,56 EUR vērtībā. LAD finansējums sastādīja 90% - 1437,44 EUR no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām un nodokļu izmaksas kopā sastāda 495,12 EUR.

Projekta rezultātā Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes” ir iekārtota un aprīkota sadzīves prasmju istaba, kurā jaunieši organizē sadzīves prasmes – rīko neformālas nodarbības saimniecības vadīšanā, ēdiena gatavošanā, organizē tikšanās, seminārus, dažādas radošās darbnīcas ikdienas prasmju apguvei, kā arī lietderīgi pavada brīvo laiku citu pasākumu starplaikos. Projekta īstenošana paplašina un pilnveido centra darbības spektru, apmeklētāju loku, veicina jauniešu atbildību par telpām un iegādātā aprīkojuma izmantošanu, veicina skolēnu un skolu absolvējušo audzēkņu sadarbību. Karjeras un kompetenču centrā „Kāpnes” darbojas skolēnu pašpārvaldes darbnīca, kurā gatavo, organizē un noformē skolas un novada jauniešu pasākumus. Jauniešiem ir uzticēta telpas un visa centra uzkopšana un uzturēšana kārtībā.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja I.Arelkeviča

 

1005971
1005972