Visiem LEADER projektiem uzraudzība ir pieci gadi.

Projekta uzraudzības laikā Sabiedriskā labuma projekta atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

  • izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
  • neatsavina vai nepatapina;
  • neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

Līdz 1. jūnijam LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz - pārskatu par atbalsta saņēmēja publicēto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.

Ja atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, LAD atbalsta summu proporcionāli samazina vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar MK 598 6. pielikumu

6.pielikums 
Ministru kabineta 
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
 Finanšu korekciju piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un pārkāpumu gadījumā

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590)

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (sk. tabulu) tiek piemērota, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un lēmuma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš projekta īstenošanas, un sasniegtajam rādītāju apjomam.

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus projekta vērtēšanas gaitā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar augstāko korekcijas apmēru) pārkāpumam (izņemot tabulas 5.4. apakšpunktā minēto sankciju).

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktais minimālais finanšu korekcijas apjoms.

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs, kam nav nekādas faktiskas vai iespējamas finansiālas ietekmes.

6. Finanšu korekciju var nepiemērot, ja atbalsta pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas projektā iepriekš nebija paredzamas un tās radušās no atbalsta pretendenta darbības neatkarīgu iemeslu dēļ.

7. Piemērojot finanšu korekciju, vērtē ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem saistītās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanos.

Nr.
p.k.

Neatbilstība/pārkāpums

Neatbilstības/pārkāpuma apraksts

Finanšu korekcijas apjoms

1. Ar projektu saistītajā dokumentācijā ir konstatētas krāpšanas pazīmes Ja Lauku atbalsta dienests projekta administrēšanas procesā konstatē krāpšanas pazīmes (piemēram, dokumentā ir nepatiesa informācija), piemēro attiecīgo finanšu korekciju un izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka 100 % un izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka vismaz uz trim gadiem
2. Ir konstatēts, ka atbalsta pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus publiskā finansējuma saņemšanai Ja atbalsta pretendents ir sagatavojis un īstenojis projektu citas personas interesēs un minētā persona neatbilst pasākuma nosacījumiem vai viens ražošanas process ir sadalīts vairākos projektos, lai saņemtu vairākas maksimālās attiecināmo izmaksu summas, piemēro attiecīgo finanšu korekciju 100 %
2.1 Ir konstatēti regulas Nr. 508/201410. pantā vai regulā Nr. 2015/288minētie pārkāpumi Pārkāpumi fiksēti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā izvērtēšanas laikā, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka un saņemtā atbalsta 100 % atmaksa saskaņā ar regulu Nr.2015/288
3. Iepirkuma procedūrā/cenu aptaujā konstatētie pārkāpumi
3.1. Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metode Piemērota nepareiza iepirkuma metode – veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un/vai piegādātājs un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ir jāveic iepirkuma procedūra ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību • Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10 % no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.2. Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem Atbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav ievērojis noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Finanšu korekciju piemēro iepirkuma procedūrai, par kuras rezultātiem publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē līdz projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas beigām • 2 % par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi
• 10 % un atkārtota iepirkuma procedūra apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas (ja termiņa samazinājums pārsniedz piecas darbdienas)
• 10 % no attiecīgās investīcijas pozīcijas attiecināmajām izmaksām, ja projekts īstenots
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.3. Iepirkuma procedūrā nav salīdzināts nepieciešamais derīgu piedāvājumu skaits Atbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav salīdzinājis noteikto derīgo piedāvājumu skaitu saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu un 10 vai 5 % apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc atkārtota iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.4. Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija un sašaurināts piedāvājumu iesniedzēju loks Tehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam ražotāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.
Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi (iespēju) pretendentiem, vai publiskajā iepirkumā radīti nepamatoti šķēršļi atvērtai iepirkuma procedūrai.
Atbalsta pretendents radījis apstākļus, lai ierobežotu piegādātāju loku
• 25 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas, ja pārkāpums var ietekmēt ražotāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu
3.5. Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritēriji Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek ievēroti piegādātāju atlasei noteiktie kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.6. Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, mainot sākotnējo tehnisko specifikāciju Projekta īstenošanas laikā izdarīti grozījumi, mainot nosacījumus, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.7. Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja) apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Konstatēts interešu konflikts pieņemtajā lēmumā par iepirkuma rezultātiem
Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Kāds no komisijas locekļiem un ekspertiem (ja tādi ir piesaistīti) pārstāv pretendenta intereses, ir saistīts ar pretendentu, interešu konflikta konstatēšanas gadījumā nav ievērota noteiktā procedūra
100 %
4. Konstatēts projekta izmaksu sadārdzinājums Projekta izmaksu pozīciju mākslīga sadārdzināšana • 100 %, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50 %
• 20–100 % no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50 %, – atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5. Projekta īstenošanas laikā konstatētie pārkāpumi
5.1. Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā Konkrētā pasākuma nosacījumos, šo noteikumu nosacījumos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa • 1–2 mēneši – 0,01 %
• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem – 0,05 %
• Vairāk nekā 3 mēneši – 100 %
5.2. Nav saskaņoti būtiski projekta grozījumi Par nebūtiskiem grozījumiem, kas nav jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu, uzskatāmi grozījumi saistībā ar izmaiņām, kas projekta īstenošanas laikā radušās starp izmaksu pozīcijām un kas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas. Pārējās izmaiņas, kurām ir ietekme uz sākotnēji apstiprinātā projekta darbībām un izmaksām, ir uzskatāmas par būtiskām • 100 % no konkrētās investīcijas, ja ir ietekme uz projekta mērķi
• 25 % no konkrētās investīcijas, 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5.3. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums pēc maksimālā projektu īstenošanas termiņa, neveicot paredzētās investīcijas Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz maksimāli iespējamam un konstatēts, ka pēc šā termiņa projekts nav pilnībā īstenots • 5 % no atlikušā maksājuma pieprasījuma summas, ja projekts tiek pabeigts vēlāk nekā sešus mēnešus (bet ne vēlāk kā 12 mēnešus) pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
• 3 % no maksājuma pieprasījuma atlikušās summas, ja projekts tiek pabeigts 2–6 mēnešus pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
5.4. Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas apstiprināta pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu Ja maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas izmaksājama saņēmējam pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu par maksājuma pieprasījumā minētajiem izdevumiem (attiecas uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumiem), piemēro administratīvo sodu, ko veido starpība starp abām minētajām summām, bet tā nedrīkst pārsniegt pilno maksājuma pieprasījumā deklarēto attiecināmo izmaksu summu Maksājuma pieprasījumā nepamatoti iekļautā izmaksu summa un administratīvais sods nepamatoti iekļautās summas apmērā
6. Projekta uzraudzības periodā konstatētie pārkāpumi
6.1. Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanā Atbalsta saņēmējs ir pārtraucis savu produktīvo darbību (piemēram, uzņēmuma likvidācija (izņemot maksātnespējas gadījumus), reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana citu iemeslu dēļ) • 100 %
• Proporcionāla finanšu korekcija pret aktīvas darbības periodu atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Ja saimnieciskā darbība apstādināta uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem, tiek pagarināts projekta uzraudzības periods
6.2. Investīciju atsavināšana Atbalsta pretendents ir pārdevis (atsavinājis) projekta īstenošanas rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus pirms noteiktā uzraudzības perioda beigām • 100 %, ja nav uzsākta nekāda saimnieciskā darbība vienu gadu pēc projekta īstenošanas
• 100 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti pirmo trīs uzraudzības gadu laikā
• 40 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti ceturtajā uzraudzības gadā
• 20 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti piektajā un pārējos uzraudzības gados
6.3. Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un mērķi Finanšu vai fiziskajiem rādītājiem, kā arī projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam noteiktais samazinājums pēc projekta īstenošanas gada (finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociāli ekonomisko vai vides faktoru ietekme, būtiskas pārmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure apstākļi, kas nopietni ietekmē attiecīgo mērķu īstenošanu) 100 % jaunajiem uzņēmējiem, ja viena gada laikā pēc samaksas par projektu nav uzsākta saimnieciskā darbība.
Proporcionāls sankcijas aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem.
Uzraudzības perioda pagarināšana.
Rādītāju izpildes tolerance 10 % apmērā no sasniedzamā rādītāja īpatsvara
6.4. Atbalsta pretendenta (projekta) atbilstība Sabiedriskā labuma projekta rezultāts nav atbilstošs tā sākotnējam mērķim un atbalsta saņemšanas nosacījumiem; atbalsta pretendents vairs nav sabiedriskā labuma uzņēmējs 100 % sabiedriskā labuma projektiem (pretendentiem), ja projekta īstenošanas vai uzraudzības periodā tiek gūta peļņa, kas neatbilst sākotnējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem
7. Citas proporcionālas finanšu korekcijas Attiecas uz gadījumiem, ja konstatēta neatbilstība, kura nav minēta citos šajā pielikumā minētajos neatbilstību aprakstos, bet, ņemot vērā neatbilstības būtiskumu, ir pamats piemērot attiecīgo finanšu korekciju 25, 10, 5 vai 2 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma