Ir noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 1. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2016. gada 21. novembrī, biedrības valde apstiprināja atklāta 1. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus pēc pārvērtēšanas, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatavošanā un izstrādē!

 

Pielikumā iespējams aplūkot projektus, kas saņēmuši pozitīvu un negatīvu atzinumu.