Baltinavas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu vietējai attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam, apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1 rīcības ‘Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ietvaros ir realizējusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2201-000003 „Baltinavas novada muzeja izstāžu telpas atjaunošana”.
Projekta kopējās izmaksas ir 11520,47EUR, no kurām 90% ir ELFLA finansējums – 10187.66EUR. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - 1332,81EUR apmērā.
    Projekta mērķis ir realizēt valsts kultūrpolitikas pamatnostādņu jeb vadlīniju mērķi- veidot labvēlīgus nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda, sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē. Kultūras mantojums un kultūras daudzvei

 

dība ir viens no ilgtspējīgas un līdzsvarotas valsts teritorijas attīstības nosacījumiem. Projekts paredz izstāžu telpas modernizāciju, kurā varēs nodrošināt sabiedriski nozīmīga un reprezentatīva piedāvājuma veidošanu par Baltinavas novada vēsturi un attīstību, tādejādi popularizējot Latvijas kultūru raksturojošās vērtības gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem, radot pozitīvu tēlu par Baltinavas novadu, cilvēkiem un nemateriālo kultūras mantojumu.
      Projekta īstenošanas rezultātā ir ar mūsdienīgām tehniskām ierīcēm aprīkota un atjaunota muzeja izstāžu zāle. Ir veikts telpas sienu un griestu remonts, ierīkots kvalitatīva apgaismojums izstāžu izgaismošanai un uzstādīta gleznu, fotogrāfiju piekāršanas sistēma.
     Modernizējot izstāžu telpu paveras plašāka iespēja vizuāli modernāk iepazīstināt apmeklētājus ar Nacionālā muzeja krājuma materiāliem. Mūsdienu sabiedrības vajadzībām atbilstoša izstāžu zāle dos iespēju eksponēt arī citu muzeju izveidotās ceļojušās izstādes, vietējo un Latvijas novadu mākslinieku, amatnieku darbus. Kvalitatīva apgaismojuma ierīkošana ļaus uzlabot izstāžu kvalitāti, radot interesi vietējos apmeklētājos, gan tūrisma pakalpojuma ņēmējos.
Izstāžu telpas atjaunošanas darbus veica SIA HELDIG.

Antra Keiša