Ar patiesu prieku un gandarījumu jāatzīst, ka Rugāju novadā ir vairāki pašdarbības kolektīvi un gandrīz katrā otrajā ģimenē ir kāds, kas ņem dalību mūsu novada pašdarbības kolektīvos. Diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visus kolektīvus nodrošināt ar jauniem, tīkamiem tērpiem, tāpēc tiek meklēti risinājumi, kā to izdarīt ar projektu palīdzību. Tika sagatavots un iesniegts projekta pieteikums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" rīcībā 2.7.Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.
Projekta „TAUTAS DZIESMA UN TAUTU TĒRPS KOPĀ ROKU ROKĀ 30 GADUS” Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000003 realizācijas mērķi tiek īstenoti:iegādāti jauni tautu tērpi 14 sievu tērpu komplekti un 4 vīru tērpu komplekti Benislavas etnogrāfiskajam ansamblim.20.maijā notika ansambļa 30 gadu jubilejas pasākums, kurā tika prezentēti jaunie ansambļa tērpi. Ar šiem tērpiem tika sagādāts patīkams estētiskais baudījums apmēram 80 skatītājiem. Jaunie tērpi kopā ar dziedātajām tautas dziesmām šajā pasākumā popularizēja nemateriālo kultūras mantojumu. Uzņemot pasākuma video norisinājās ansambļa darbības digitalizācijas un dokumentēšanas darbi.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 4836,49 EUR ar PVN. PVN sastāda 839,39 EUR.Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par ši projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – 3597,39 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums 10%- 399,71 EUR un PVN atmaksa 839,39 EUR.
Paldies Balvu rajona partnerībai un LAD, kurI projektā saskatīja mūsu būtisku vajadzību pēc ši projekta realizācijas. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakam Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam 10% apmērā. Projekta realizācijai pašvaldība neņēma aizņēmumu Valsts kasē, bet veica par saviem līdzekļiem.


Informāciju par projektu sagatavoja Rugāju novada kultūras nodaļas un projekta vadītāja Gunta Grigāne