Realizējot šo projektu, esam sasnieguši svarīgus mērķus. Projekta mērķis ir iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu Lazdukalna saieta namā. Ieviešot modernās tehnoloģijas skatuves aprīkojumā tiks dota iespēja pilnveidot Lazdukalna pagasta kultūras dzīvi un atvieglos pasākumu organizēšanu. Šis aprīkojums ir nozīmīgs katrā organizētajā pasākumā.
Ar projekta palīdzību ir iegādāta un uzstādīta gaismu sistēma skatuves apgaismojumam, iegādāts un uzstādīts skatuves vizuālais ietērps: aizkari, sofītes, kulises, kas rada pievilcīgu skatuvi un dod iespēju organizēt kvalitatīvākus pasākumus, līdz šim skatuvei tos nebija. Pēc šāda aprīkojuma jau sen bija ļoti liela nepieciešamība, diemžēl pašvaldības finansējums nav pietiekošs, lai varētu visu nepieciešamo iegādāties, taču pateicoties projektam un pašvaldības līdzfinansējumam ir izdevies iegādāties un uzstādīt skatuves aprīkojumu. Līdz ar to uzlabojās darba apstākļi un darba iespējas Lazdukalna pagasta kultūras dzīves organizācijā.
Rodoties iespējai 2016.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts Nr. 2016/AL19/1/A019.2206/7, “Skatuves aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Lazdukalna saieta namā" Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar virzītās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" rīcībā 2.6.Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.
Šis projekts bija nepieciešams gan saieta nama pasākumiem, gan skolas pasākumu 

 

dalībnieku vajadzībām. Taču mūsu novada daudzveidīgiem pasākumiem bagātā kultūras dzīve izvirza arvien jaunas prasības arī tehniskā aprīkojuma nepieciešamībai.
Šis projekts dod iespēju iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiemiedzīvotājiem.
Projekts ir realizēts un izvirzītais mērķis sasniegts- iegaādāts un uzstādīts skatuves aprīkojums Lazdukalna saieta namā. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 19511,25 ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda EUR 16125,00. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 90% no attiecināmajām izmaksām – EUR 14512,50. Rugāju novada domes līdzfinansējums 10% apmērā sastāda EUR 1612,50, kā arī PVN EUR 3386,25, ko maksā pašvaldība.
Paldies Balvu rajona partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu skatuves aprīkojumā. Lai iegādātais aprīkojums kalpo ilgi un uzlabo mūsu kultūras organizācijas apstākļus. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.


Rugāju novada domes kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne