Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ciemiņi 2012” realizēja ELFLA projektu Nr. 18-07-AL19-A019.2101-000004 “Pakalpojumu dažādošana Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, aizaugušo grāvju, lauksaimniecības zemju un mežu kopšanā”, programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


    Projekta attiecināmās izmaksas EUR 15550.00, no kuras EUR 10885.00 ir publiskais finansējums.
    Projekta mērķis ir dzīvotspējīga nelauksaimnieciska rakstura pakalpojuma izveidošana, radīt kvalitatīvu produktu, jaunu darbavietu, sadarbojoties ar vietējiem zemes īpašniekiem, sniegt pakalpojumus, kopt aizaugušās LIZ platības, grāvjus, mežus, izmantojot vietējos resursus.
     Mērķa sasniegšanai SIA “Ciemiņi 2012” iegādājas divus jaunus pamatlīdzekļus.
Kniebējgalvu TIGERCUT 200C, kura aizvieto roku darbu, mehāniski nogriežot kokus un krūmus.
Malkas skaldītāju PALAX 70s. -kurš aprīkots ar cietsakausējuma zāģa ripu, piedziņa no elektromotora un traktora.
Uzņēmums plāno piegādāt kvalitatīvu malku Ziemeļlatgales iedzīvotājiem un no mežizstrādes atlikumiem, krūmiem gatavot materiālu šķeldai.

Teksts un foto: SIA “Ciemiņi 2012” projekta vadītājs: Jānis Lielbārdis