Baltinavas novada dome ir realizējusiusi ELFLA 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1.rīcība – “Vietējās teritorija, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” projektu “Brieksīnes kapličas atjaunošana” Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000002.
Projekta mērķis:
1. atjaunot un saglabāt vietējās nozīmes kultūvēsturisko un arhitektūras piemekli.
2. dažādot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu.
Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8824,70 euro. ELFLA finansējums sastāda 7942,23 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 882,47 euro.
Būvprojekts paredzēja:
▪ Granīta mūra sienu virsmu restaurāciju (virsmu un šuvju tīrīšanu, šuvju aizpildīšanu).
▪ Fasāžu koka detaļu (stabu un jumta malu apšuvuma) nomaiņu.
▪ Lieveņa betona pamatnes nostiprināšanu un virsmu apdares atjaunošanu.
▪ Telpas betona grīdas izlīdzināšanu un virsmas apdares atjaunošanu.
▪ Logu un durvju ailu apdares atjaunošanu.
▪ Ieejas durvju un logu bloku nomaiņu ar autentiskā dalījumā un detalizācijā izgatavotām durvīm un logiem. Durvju konstrukcija paredzēta ar saskaņā 1972. gada fotoattēlu.
▪ Telpas griestu apšuvuma atjaunošanu un sienu un griestu krāsošanu.

Restaurācijas darbus veica SIA "VEIKS".

Projektu vadītājs Gatis Siliņš