Balvu novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Daudzfunkcionālā laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”, projekta Nr.17-07-AL19-A019.2201-000004.

       Projekta realizācija noslēgusies 2018. gada septembrī. Darbi tika izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

     Daudzfunkcionālais laukums Krišjāņos nodrošinās dažādu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī veicinās kultūras aktivitātes Ziemeļlatgalē!

      Kopējās projekta izmaksas – 13360,19 EUR, attiecināmās izmaksas – 10000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 9000,00 EUR, līdzfinasējums – 4360,19 EUR.

Projekta vadītāja Agate Pipare