Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.AL19-A019.2006-000009
“Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats”.
Kopējās projekta izmaksas: 2808,00 EUR.
90% - ELFLA finansējums , 10%- Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.
     Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā, rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

      Projekta mērķis ir paaugstināt Tilžas Kultūras nama un Kultūrizpētes centra darbības kapacitāti, dažādojot iedzīvotājiem kvalitatīvu izzinošo, informatīvo, kultūras pakalpojumu klāstu un modernizējot amatiermākslas kolektīvu koncertnumurus.

       Par piešķirto finansējumu iegādātas digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors.
Ikdienā pamatlīdzekļi atrodas Tilžas Kultūras namā un tos izmanto amatiermākslas kolektīvi un kultūras pasākumu organizatore savā darbā.

       

Teksts un foto: Daiga Lukjanova