Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2207-000010 “Koncerttērpu iegāde Tilžas sieviešu korim”.
Kopējās projekta izmaksas: 2726,46 EUR.
90% - ELFLA finansējums , 10%- Balvu pašvaldības līdzfinansējums.


Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.


Projekta mērķis: Pilnveidot Tilžas Kultūras nama sieviešu kora vizuālo tēlu, veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Tilžas pagasta iedzīvotāju sabiedrisko rosību.

Koris Tilžā darbojas kopš 1890. gada un ir visas Latgales lepnums. Zilo ezeru zemes tēma atainojas jauno kora tērpu pamttonī. Realizējot projektu sašūti 27 divdaļīgi koncertērpu komplekti pēc Rudītes Liepiņas zīmējuma, kas ievērojami uzlabo kora vizuālo tēlu un dod iespēju dziedātājām līdzvērtīgā konkurencē startēt skatēs un starptautiskos koru konkursos.

12. un 13.maijā Pleskavas rajona Pečoros norisinājās II starptautiskais koru konkurss - festivāls "Consonance", kurā Tilžas sieviešu koris “Varavīksne” startēja jaunajos tērpos un ieguva 2. pakāpes diplomu, kas dziedātāju pašapziņu paceļ daudz augstākā kvalitātē un rosina uz ilggadīgu darbību.

 

016-1    Varaviksne-mesvisaskopa12Varaviksne-mesvisaskopa11019

 

2016.g. biedrība „Sudraba pakavi” ar Balvu novada domes līdzfinansējumu startēja biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātāja konkursā un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam” apakšprogramma „Darbības īstenošana saskaņa ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Biedrība  „Sudraba pakavi” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-000015 „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai ” un uzsākusi projekta realizāciju. Projekta attiecināmās izmaksas5688,50 EUR, tanī skaitā, publiskais finansējums 5119,65 EUR.

Projekta mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem izmantot hipoterapijas un reitterapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē veselīgo dzīvesveidu. Radīt pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Tiešais mērķis ir inventāra iegāde reitterapijai, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai biedrībā “Sudraba pakavi”.

    Biedrībai ir cieša sadarbība ar „Balvu teritoriālo invalīdu biedrību”,  nodibinājumu „Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles” un citam iestādēm.  Jau trešo gadu notiek reitterapijas  nodarbības ar sertificēta reitterapeita piesaisti.

Projektā ietvaros biedrība ir iegādājusies zirglietu komplektu un treniņratus 076 MARATON DANNY. Inventāra iegāde dod iedzīvotājiem izmantot reittarapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un attīstīt sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Treniņratu iegāde dod iespēju nodrošināt iedzīvotājiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām nodarbības pajūgu braukšanā, ka arī izmantot ratus bērnu vizināšanai dažādos labdarības  pasākumos.

Viss inventārs ir jau piegādāts un daļēji izmantots.

Biedrība „Sudraba pakavi” , projekta vadītāja: Larisa Klitončika

 

     

 

   Piemājas saimniecībā “Ielejas” ir realizēts projekts Nr. 16-07-AL19-A019.2102-000001 "Augļu un dārzeņu pārstrādes attīstība "Ielejās", par summu EUR 7267,50 (attiecināmie izdevumi Eur 6006,20 un PVN likme – Eur 1261,30),, no kuras EUR 4204,34 ir publiskais finansējums, pašfinansējums EUR 1801,86.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai.
Projekta mērķis - augļu un dārzeņu pārstrāde piemājas saimniecībā "Ielejas", pārstrādāt saimniecībā izaudzētos, kā arī iepirktos no vietējām saimniecībām izaudzētos dārzeņus, augļus un ogas, izžāvēt sasmalcināt un iepakot, izmantojot infrasarkano staru žāvēšanas metodi, kas dod iespēju saglabāt krāsu, smaržu, garšu un organisko struktūru. Projektā realizācijas laikā tika iegādāta universāla augļu žāvētava, dārzeņu griezēja iekārta un elektriskais pasterizators.

Informāciju sagatavoja: projekta realizētāja Irēna Bukša
Foto: personīgais arhīvs

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Attīstības horizonti” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Balvu Kultūras un atpūtas centru realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000009 “18.gs. Ziemeļlatgales tērpa atdarinājuma komplekts jauniešu deju kopai “Rika”” par summu 9 461,00 EUR, tanī skaitā, publiskais finansējums 8514,90 EUR,  Balvu novada pašvaldībās līdzfinansējums 946,10 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis “Saglabāt un popularizēt Ziemeļlatgales kultūrvēsturisko mantojumu, aktivizēt jauniešu līdzdalību mantojuma vērtību izzināšanā un saglabāšanā, veicināt lielāku interesi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem par lokālās identitātes saglabāšanu, izgatavojot jauniešu deju kopai "Rika" 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu pēc J.K.Broces zīmējumiem-12 meitu un 12 puišu tērpus”  tika sasniegts, realizējot virkni pasākumu:

-          deju kopas “Rika” jaunieši iepazinās ar Ludzas Amatnieku centra izstrādājumiem un Balvu Novada muzeja krājumu,

-          viņi izzināja Ziemeļlatgales tautas tērpa darināšanas procesu, to dokumentēja;

-          pēc J.K.Broces zīmējumiem biedrības “Ludzas amatnieks” meistari izgatavoja 18.gs. Ziemeļlatgales tērpu komplekta atdarinājumu,

-          tika izveidota kultūrizglītojošas programma “Rika dižojas” par Ziemeļlatgales tautas tērpa valkāšanas un tautas dejas tradīcijām, kas tika prezentēta akcijas “Satiec savu meistaru!” laikā 2017.gada 31.martā Balvu novada muzejā.

            Projekta vadītājs Agris Veismanis                  

 

Uzņēmums SIA “Wake Up” ir īstenojis projektu Nr. 20016/AL19/1/1019.21.01/6 “Balvu veikparka izveide” par kopējo summu 43 046,48 EUR no kuriem publiskais finansējums ir 30 132,53 EUR.
Projekta mērķis ir izveidot konkurētspējīgu uzņēmumu, radot pieejamu inovatīvu aktīvā sporta veidu. Uzņēmējdarbības ilgtermiņa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un modernizēt tūrisma iespējas un infrastruktūru pilsētas viesiem, kas sekmēs arī citu uzņēmēju – ēdināšanas, tūrisma pakalpojumu sniedzēju un citu uzņēmumu uzņēmējdarbības attīstīšanos.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, uzņēmums SIA “Wake Up” ir iegādājies pamatlīdzekļus – trīs trošu lineāro veikborda sistēmu, moduļa tipa māju ar laipu un laivu, kā arī veikborda inventāru komplektu.
SIA “Wake Up” piedāvā:
• Veikbords
• Ūdensslēpošana

                                                                                                                                                                                         

 

                            

Lapa 9 no 13