Pateicoties LEADER projektu konkursa dotajai iespējai, esam sasnieguši būtiskus mērķus. Ar projekta palīdzību ir renovēta grīda Rugāju novada Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā. Pateicoties dotajai iespējai 2013. gadā izstrādāju un iesniedzu projektu "Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcas lūgšanu telpas grīdas vienkāršota renovācija" projekta Nr. 13-07-LL04-L413202-000009 Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē 6.2.

Projekts tika iesniegts attiecināmajā vietējās rīcības grupas Balvu rajona partnerībā attīstības stratēģijas rīcībā Nr.6. „Kultūras, kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanā”.

Projekts saņēma atbalstu un ar ELFLA palīdzību tika renovēta Rugāju pareizticīgo baznīcas grīda. Esošās iekritušas grīdas vietā, kas bija ļoti auksta un daudzviet izpuvusi, tika ieklāta koka grīda, kas ir ne tikai estētiski pievilcīga, bet arī kvalitatīvi ieklāta un no laba kokmateriāla un cerams, ka ilgi kalpos apmeklētāju labsajūtai un dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku apvidos.

Kopējās projekta izmaksas sastāda – EUR 11 905.90. Publiskais finansējums, ko draudzei atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju, sastāda 60% no attiecināmajām izmaksām – EUR 5903.75. Pārējais līdzfinansējums tika apmaksāts no Rugāju novada domes un draudzes līdzekļiem.

Paldies ”Balvu rajona partnerībai”, kurā projektā saskatīja mūsu baznīcas apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū.

Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Prieks par to, ka mūsu novada domes deputāti domā par mūsu kultūrvēsturisko arhitektūras pieminekļu uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā šajā gadījumā piešķirot finanšu līdzekļus.

Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi, kuri apmeklē un apmeklēs šo Dievnamu - mūsu novada iedzīvotāji un ciemiņi no citiem novadiem.

1002507
balvi-october-2014-016
Informāciju sagatavoja Rugāju Svētā Nikolaja pareizticīgo draudzes vecāka, projekta vadītāja Ludmila Logina