Rugāju novada dome realizēja projektu Nr. 11-07-LL04-L413204-000013 „Inventāra iegāde Lazdukalna bibliotēkai pagasta iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai”. Projekta mērķis - radīt mūsdienīgu un lietotāju daudzumam atbilstošu vidi lasītavas zonā, paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu informācijas iegūšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai bērniem un citiem interesentiem, iegādājoties jaunu modernu aprīkojumu un mēbeles lasītavai.

Projekta kopējās izmaksas 610,00 Ls ELFLA nodrošināja 90% finansējumu jeb Ls 450, pašvaldība nodrošināja līdzfinansējumu10% apmērā –50,00 Ls un sedza projekta neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi- 110,00 Ls.

Projekta ieguvumi - atrisinājusies problēma par lasītāju vietām bibliotēkā, tagad pēcpusdienās, kad bibliotēku apmeklē visvairāk bibliotēkas lietotāju ir pietiekošs vietu skaits lasītavā, lai lasītu presi, meklētu vajadzīgo informāciju literatūrā. Turpmāk izmantojot iegādātās modernās tehnoloģijas būs iespēja pilnveidot bibliotēkā notiekošo pasākumu kvalitāti, dažādojot uzskates formas. Tā visa rezultātā ieguvējas būs ģimenes ar bērniem. Pieaugot bērnu interesei par bibliotēkas brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem, bērni vairāk uzturēsies bibliotēkā līdz ar to tiks novērsta bērnu bezmērķīga klaiņošana pa daudzdzīvokļu māju pagalmiem. Bibliotēkā bērni atradīsies drošībā, pieskatīti un nodarbināti.

2bilde
1-bilde
Projekta un bibliotēkas vadītāja Ligita Kalnēja