Biedrība „Retro moto klubs „Rūsa vējā”” reģistrēta 2012.gadā. Biedrības mērķis ir veicināt retro motociklu saglabāšanu un restaurāciju, popularizēt motosportu un moto tūrismu Ziemeļlatgalē un Latvijā. Biedrības vadītājam Kasparam Romanovam ir izdevies izveidot ap četrdesmit retro motociklu kolekciju. Biedrības biedri ar retro motocikliem piedalās gan publiskos pasākumos, gan privātos, brauc parādēs un vizina braukt gribētājus. Motociklu restaurācijai un remontam, kā arī inventāra glabāšanai bija nepieciešamas telpas, kurās varētu arī pulcēties. Biedrība 2014.gadā īstenoja LEADER projektu un izveidoja retro moto entuziastu pulcēšanās vietu Tilžā. Lai veicinātu un popularizētu biedrības darbību 2015.gadā biedrība īstenoja vēl divus LEADER projektus.

Pulcējoties biedrības izveidotajās telpās, bija nepieciešamība pēc tualetes izveides un tika īstenots projekts Nr. 14-07-LL04-L413201-000014 „Sanitāro apstākļu uzlabošana Tilžas pagasta jauniešu pulcēšanās vietā biedrības "Retro moto klubs "Rūsa vējā" telpās””, kura ietvaros tika uzstādītas divas kabīņu tipa tualetes, uzlabojot sanitāros apstākļus, biedrības biedru un apmeklētāju vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 1043,50 EUR, kur 90% no summas finansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), bet pārējos 10% sedza pati biedrība.

Savukārt, lai dažādotu savas aktivitātes, tās iemūžinātu, rādītu citiem un kopumā veicinātu publicitāti par savu darbību, projekta Nr. 14-07-LL04-L413201-000015 „Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un jaunu prasmju apguvei Tilžas pagasta jauniešiem biedrības „Retro moto klubs „Rūsa vējā”” telpās” ietvaros tika iegādāta kamera, dators, projektors un proicējamaias ekrāns. Projekta kopējās izmaksas ir 1556,00 EUR, 90% no summas finansēja ELFLA, bet atlikušos 10% sedza biedrība.

Lielākā daļa biedrības biedru ir aktīvi jaunieši gan no Tilžas pagasta, gan kaimiņu pagastiem. Vairāk par biedrību skatīt http://www.rusaveja.lv/.

18
19