Pabeigti projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000005 “Kultūrvēsturiskā mantojuma infrastruktūras – kapsētu labiekārtošana” ietvaros paredzētie Balvu novada kapsētu labiekārtošanas darbi.


      Projekta ietvaros veiktās darbības:
sakārtoti kapsētu žogi:
o Balvu pagastā – Salmaņu kapsētā,
o Bērzpils pagastā - Golvaru, Līdumnieku un Saksmales kapsētās,
o Krisjāņu pagasta – Runcenes un Kaupiņu kapsētās,
o Kubulu pagasta – Tutinavas kapsētā,
o Tilžas pagastā - Tilžas kapsētā,
o Vectilžas pagastā - Ranguču un Sudarbes kapsētās,
o Vīksnas pagastā - Egļukalna un Čāgu kapsētās.
• atjaunoti kapsētu krusti: Kurnas-Silaciema, Romūkstu un Tutinavas kapsētās;
• atjaunoti kapsētu zvanu torņi - Dukuļevas un Tutinavas kapsētās;
• uzstādītas 40 gab. bultveida norādes uz kapiem.

Kapsētu labiekārtošanas darbus veica SIA “Vidzemes Būvnieks”, bultveida norādes izgatavoja un uzstādīja SIA “Kvēle-R”..

Projekta kopējā summa - EUR 38 178,45, tajā skaitā 90% publiskais finansējums (Eiropas Savienības finansējums un valsts budžeta finansējums) – EUR 34 360,60 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 3 817,85.

Projekta vadītāja Irēna Začeva