Viļakas novada muzejs īsteno Leader projektu Nr.16-07—AL19-A019.2206-000009 “Muzejs nākotnei-nāc un pēti”. Projektam piešķirtais finansējums ir 5548,81 eiro, no kuriem 4993,93 eiro ir publiskais finansējums. Pašvaldība  projektam nodrošināja līdzfinansējumu un sedza neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi . Projekta kopējā summa pavisam ir 7402,97 eiro. Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas.

            Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu un inventāru, lai dažādotu kultūras, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Viļakas novada muzejā. Projekts sastāv no vairākām aktivitātēm- iegādāties jaunu muzeja aprīkojumu un inventāru- plauktus, vitrīnas, podestus un stendus, kā arī dažādot muzeja aktivitātes- izveidot divas jaunas muzejpedagoģiskās programmas un sadarbībā ar Skolēnu vecāku biedrību un biedrību “Vecāku klubiņš” noorganizēt pasākumus. Aktivitātēs jāiekļauj arī muzeja  pasākumu dažādošana- izstāde un izglītojošais pasākums.

            Muzejs projekta laikā ir iegādājies jaunu aprīkojumu un inventāru. Visās muzeja ekspozīcijās ir nomainītie vecie skapji un vitrīnas pret jaunajiem. Muzeja ekspozīcijas papildinātas ar jaunam vitrīnām, podestiem un stendiem. Jauna aprīkojuma un inventāra iegāde sekmē Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Katra vitrīna un podests ir  paredzēti muzeja krājuma eksponēšanai, kuri aizsargā pret ārējās vides iedarbību. Ekspozīcija “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” ir pārveidota visvairāk- ekspozīcijas aprīkojums un inventārs ir nomainīts pilnībā.

             Muzejs iegādājies divus skārienjūtīgos datorus. Ar datoriem tika papildinātas divas muzeja ekspozīcijas- “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” un “Viļakas vēsture laikmeta griežos”. Skārienjūtīgajos datoros un pārskatāmi ievietota svarīgākā informācija gan par Viļakas novada vēsturi, gan muzeja krājumu. Ekspozīcijas  “Viļakas vēsture laikmeta griežos” datorā ir ievietota informācija par Viļakas novada vēsturi. Katrs apmeklētājs var brīvi apskatīt sev interesējošo informāciju par kādu no novada pagastiem vai Viļakas pilsētu.  Vēsture tiek atspoguļota gan vecās un jaunās bildēs, gan dokumentos un dažādās atmiņās. Savukārt ekspozīcijā “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” datorā ir iespējams atrast nelielu informāciju par katru priekšmetu, kurš atrodas ekspozīcijā. Apmeklētājs iepazīst katra priekšmeta nozīmi un lietošanu, kā arī uzzina no kurienes tieši konkrēts priekšmets ir nonācis muzeja krājumā.

            Muzeja vērtības un bagātības ir tās krājums. Katrs muzejs uzņem savā īpašumā dažādus vēsturi un kultūru raksturojošos priekšmetus, kurus nepieciešams saglabāt nākamajām paaudzēm. Līdz sim muzeja krājuma priekšmeti tika izvietoti novecojošos plauktos. Līdz ar projekta īstenošanu muzejs iegādājies jaunus plauktus krājumam. Ar jaunu plauktu palīdzību muzeja krajums tiks pilnvērtīgi saglabāts. Muzeja krājums tagad būs labi pārredzams un kopjams, tam arī ir izstrādāts jauns muzeja krājuma topogrāfiskais plāns. Ilgu laiku par muzeja krājuma telpu kalpoja muzeja garāžas telpa, kura atradās muzeja krājums, taču diemžēl šaja telpā nebija praktiski neviena plaukta kur uzglabāt priekšmetus. Ar projekta realizāciju muzejs ir sakārtojis vēl vienu muzeja krājuma telpu.

            Vairāku mēnešu garumā projekta  īstenošanas laikā notika dažādas aktivitātes. Kopā ar projekta sadarbības partneriem “Skolēnu vecāku biedrība” un biedrību “Vecāku klubiņš” organizējām pasākumus. Sadarbībā ar biedrību “Vecāku klubiņš” tika noorganizēta māla apstrādes darbnīca Viļakas PII audzēkņiem, savukārt kopā ar “Skolēnu vecāku biedrību” organizējām pasākumu Viļakas pamatskolas audzēkņiem par viduslaiku Viļaku.

            Projekta laikā tika atklāta jauna muzejpedagoģiskā programma “Muzeja priekšmets- ceļš līdz izstādei un ekspozīcijai”. Līdz ar krājuma telpu modernizāciju varēja īstenot šo programmu, kurā bērni aktīvi iepazina muzeja krājuma, katram bija iespēja paņemt rokās kādu no priekšmetiem un to apstrādāt. Programmas noslēgumā katram bērnam bija iespēja piedalīties izstādes veidošānā.  Tiks atklāta vēl viena muzejpedagogiskā programma “Mana vieta novada vēsturē”, kur katrs bērns iepazīst savu lomu novada vēstures veidošanā un attīstīšana.

            Projekta laikā tika izveidota izstāde “Viļaka un tā apdzīvotība ezera krastos”. Daļa izstādes materialu atradās uz jauniem projekta stendiem, kuri arī turpmak kalpos kā neatņemama ekspozīciju un izstāžu sastāvdaļa. Projekta laikā paredzēts arī izglītojošs pasākums skoleniem par II. Pasaules karu.

            Projekta sekmīga īstenošana nodrosinās pilnvērtīgu muzeja krājuma saglabašanu un nodrošinās muzeja apmeklētājiem daudz pieejamāku informācijas iegūšanu par Viļakas novada vēsturi un kultūru. Projekta rezultātā tiek nodrosināta aktīva ekspozīciju iepazīšana līdzdarbojoties izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tiek nodrošināta sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana muzeja krājuma telpās, kā arī Viļakas novada iedzīvotaju iesaiste muzeja izstāžu veidošanā.

            Lielu paldies sakām: Viļakas novada domei, Viļakas novada domes tehniskajai nodaļai, biedrības “Vecāku klubiņš” priekšsēdētājai L.Šneperei, biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” valdes loceklei I.Rēvaldei, Viļakas pamatskolas direktorei A.Ločmelei, skolotājiem un skolēniem, pedagoģei, keramikei I.Kadiķei,  uzņēmumam Sia “Kotiņi” īpašniekam A. Ločemelim un šoferītim Aigaram.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja direktore R.Gruševa