Viļakas novada dome ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000004  “Tautas tērpu iegāde Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim”; par summu EUR 5769,76 (t.sk. PVN likme), no kuras EUR 4291,56 ir publiskais finansējums.
Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projekta mērķis - Izgatavot tautas tērpu komplektu Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim, lai saglabātu un popularizētu nemateriālo kultūras mantojumu jaunākām paaudzēm Viļakas novadā un Ziemeļlatgalē. Projektā realizācijas laikā tika iegādāti Tautu tērpi -13 komplekti 11-sieviešu un 2 vīriešu komplektus izgatavoja SIA ‘Musturi”, apavus – 11 sieviešu un 2-vīriešu izgatavoja SIA ”Kristāla Kurpīte”. Medņevas etnogrāfiskais kolektīvs šogad svin 30 gadu jubileju. Pirmo reizi kolektīvam tiks izgatavoti Ziemeļlatgales tradīcijām atbilstošs tautas tērpa komplekts, jo esošie tērpu tika zemu novērtēti skatēs, kā arī no ekspertiem tika saņemti aizrādījumi, ka dažas tērpu detaļas neatbilst tautas tērpa kritērijiem. Pirmo reizi kolektīvam ir izgatavoti arī vienoti apavi, lakatiņi, pusgarās zeķes un saktiņas.

 

 

Pašnodarbinātā persona Aldis Prancāns ir realizējusi ELFLA projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000006, projekta nosaukums: “Mobilās transformējamās skatuves iegāde” par summu 46790,70 EUR, no kuriem 32753,49 EUR ir publiskais finansējums.


Projekta mērķis ir sniegt jaunu kvalitatīvu pakalpojumu Ziemeļlatgales iedzīvotājiem, organizējot kultūras, izglītības un privātos pasākumus brīvā dabā.
Piegādātājs SIA “Diogens Audio”.

1

 432

 

 

 

 

Uzņēmums SIA “GA Mežs” ir realizējis projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2101-000014 “Pakalpojumu sniegšana mežsaimniecībā teritorijas attīstības veicināšanai”, par summu EUR 50 000,00 no kuras EUR 35 000,00 ir publiskais finansējums.

Projekta mērķis ir izveidot konkurētspējīgu uzņēmumu, radot jaunus pakalpojumus un kvalitatīvus darba apstākļus. Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē, paaugstinot lauku teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinot konkurētspēju vietējās teritorijas sociālekonomiskajā attīstībā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību.

Mērķa sasniegšanai SIA “GA Mežs” iegādājies divus jaunus pamatlīdzekļus - darbam mežā aprīkotu traktoru VALTRA A-93 h un meža piekabi PALMS 13D ar hidromanipulatoru PALMS 825.

SIA "GA Mežs" piedāvā:
1. Krūmu iepirkšanu šķeldai (paši izvedīs ceļa malā un atradīs šķeldotāju);
2. Krūmu izvešana no tīruma, meža vai savākšana grā vīs;
3. Zāģēšanas + izvešanas pakalpojums. Strādnieki attīra ceļmalas, meliorācijas grāvis, jaunaudzes vai LIZ no krūmiem un ar meža traktoru un piekabi ar m anipulatoru izved krūmus kaudzēs;
4. Tiks noslēgts līgums kā apakšuzņēmējam par Latvenergo līniju tīrīšanu;
5. Cirsmu (papīrmalkas) izvešana no meža.

 IMG-20170302-WA0001IMG9198IMG9224IMG9229

 

 

Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2201-000006 „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura rezultātā tika izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.

Projekta mērķis - infrastruktūras radīšana velo un lauku tūrisma attīstībai Balvu novadā.
2016. gadā, sadarbojoties Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu un Viļakas pašvaldību tūristu speciālistiem, tika izveidots pirmais marķētais velo maršruts Latgalē „ Rypoj vasals”, kurš šī projekta ietvaros tika papildināts ar vietējo velo maršrutu izveidi, pirms tam veicot izpēti dabā un sagatavojot maršruta norāžu shēmu.
Aktīvās atpūtas piekritēji – vietējie iedzīvotāji un novada viesi varēs tuvāk iepazīt Balvu novada Vīksnas un Briežuciema pagasta teritoriju dabas un kultūrvides pievilcību, uzsākot 2017. gada riteņbraukšanas sezonu.
Velo maršruts „ Vīksnas aplis” ar kopējo garumu 29 km riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas pagasta teritorijai, daļa maršruta ved pa bijušo dzelzceļa līnijas Gulbene - Pitalova uzbērumu. Savukārt vietējais velomaršruts „ Briežuciema aplis” ar plānoto kopgarumu 22 km, riteņbraucējus vedīs cauri Briežuciema pagasta teritorijai, kur maršrutā ietverti gan kultūrvēsturiski un dabas objekti, gan apskates saimniecību apmeklējums.
Uzsākot riteņbraukšanas sezonu, tiks organizēti atraktīvi velo maršrutu atklāšanas pasākumi.
Velo maršrutu kartes visiem interesentiem drukātā veidā būs pieejamas Balvu Tūrisma informācijas centrā, Brīvības iela 46, Balvos, savukārt velo maršrutu kartes elektroniskā (pdf) un GPS formātā būs iespējams lejuplādēt www.turisms.balvi.lv, sadaļā Maršruti.
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA Lauku attīstības programmas apakšpasākuma „ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2917.02 EUR un pašvaldības finansējums ir 324.11 EUR.
Informāciju sagatavoja Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Gunta Božoka.

 

 

 

 

Biedrība „RUBATO” sadarbībā ar Balvu pašvaldību un Balvu mūzikas skolu ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000018 projekta nosaukums "Saksofonu iegāde Tautas pūtēju orķestrim „Balvi”", par summu EUR 2524,00, no kuras EUR 2271,00 ir publiskais finansējums. Pārējais ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvā un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, papildinot Tautas pūtēju orķestra „Balvi” materiāltehnisko bāzi ar diviem jauniem saksofoniem. Projektā realizācijas laikā tika iegādāti YAMAHA alta un tenora saksofoni, kuri tiks izmantoti piedaloties skatēs un koncertos jau šajā pavasarī.

Lapa 10 no 13