ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros Bērzpils pagasta sieviešu deju kopai „ASJATE” tika šūti skatuves tērpi. Projekta Nr. 12-07-LL04-L413202-000017 „Skatuves tērpu izgatavošana sieviešu deju kopai "Asjate"”. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1161,00, no tām LVL 1044,90 finansē ELFLA un LVL 116,10 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projektu īstenoja Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte".

Neskatoties uz to, ka deju kopa „ASJATE” darbojas tikai divus gadus, tā aktīvi iesaistās novada, pagasta un kaimiņu novada pasākumos. Kopas repertuārā ir dažāda rakstura dejas- tautas dejas, līnijdejas, nedaudz apgūst modes deju elementus un citus mūsdienu deju ritmus. Kolektīva dalībniecēm labāk patīk strauja rakstura dejas, piemēram, „Kreicburgas polka”, „Čī-čā gūteņa”, „Bobu dancs”, bet vienlīdz tuvas ir arī lēnās dejas, piemēram, „Aizgoja sauleite”.

Deju kopa „ASJATE” Lieldienās koncertēja Lazdukalna saieta namā, tāpat ar saviem priekšnesumiem kuplināja Māmiņu dienas pasākumu Bērzpils vidusskolā, piedalījās Briežuciema pagasta pasākumā, Bērzpils estrādes sezonas atklāšanas pasākumu un citur.

Šobrīd deju kopa „ASJATE” rūpīgi plāno repertuāru nākamajam gadam, lai varētu doties ārpus Latvijas.

resized-IMG27751
resized-IMG27831
resized-IMG2786
resized-IMG2787
resized-IMG2798
 Projekta vadītāja Iveta Tiltiņa