2014.gadā Baltinavas novada dome realizē pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošabas teritotijā” projektu “Informācijas stenda izbūve Baltinavā” Nr. 13-07-LL04-L413202-000016.

Projekta mērķis ir veidot pozitīvu Baltinavas novada tēlu, nodrošināt informācijas pieejamību par Baltinavas novadā esošajiem kultūras, kultūrvēsturiskajiem un dabas mantojuma objektiem, popularizēt latgaliešu dialektu, kā kultūrvesturisko mantojumu.

Projekta realizācijas laikā tiks izbūvēts informācijas stends Baltinavas centrā pretī autobusa pieturai zemes gabalā “Gramberga māja”17,8 m2 platībā, kurā būs izvietota Baltinavas novada karte latgaliešu dialektā atzīmētajiem kultūras, kultūrvēsturiskajiem un dabas mantojuma objektu nosaukumiem, dažāda informācija afišu un aprakstu veidā un foto attēli ar ievērojamākajām vietām Baltinavas novadā.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6152,57, attiecināmās izmaksas sastāda EUR 5084,77, ELFLA finansējums 90% jeb EUR 3216,24.

Būvdarbu veikšanai tika izvēlēts būvuzņēmējs SIA ”Kalna nami”, reģ. Nr. 43403001316, pamatojoties uz Baltinavas novada Iepirkumu sēdes (protokols Nr. 4 no 2013.gada 5.novembra) lēmumu, veicot tirgus cenu aptauju, izvēloties pretendentu ar zemāko cenas piedāvājumu.

Projekta realizācijas termiņš no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.oktobrim.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

20Infostends