Biedrība „Sudraba pakavi” 2011.gadā realizēja  projektu ‘’Treilera iegāde atpūtas un sporta iespēju pinveidošanai un dažādošana’’ Nr.11-07-LL05-L413202-000001.   

Projekta mērķis: Popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē veselīgo dzīvesveidu.

Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja  5993,56 latus, no kuriem pieejamais ELFLA finasējums 90% jeb 5292,14 latus un 701,42 latus biedrība piesaistīja ziedojumu veidā.

Realizējot projektu  biedrība ‘’Sudraba pakavi’’ iegādājās piekabi (treileri) zirgu un ratu pārvadāšanai, kas dos iespēju piedalīties dažādos  pasākumos ne tikai Tilžā, bet arī Balvu un kaimiņu novados. Radīs iespēju popularizēt un atdzīvināt  zirgkopību, kā nozari Latgalē. Līdz šim tādas iespējas mums nebija. 

Biedrība savas darbības mērķa īstenošanai izmanto zirgus, kuri pieder biedrības biedriem. Sadarbība ar Tilžas internātskolu un Tilžas  Baptistu draudzi notiek bērnu vizināšana zirga pajūgā un ar poniju. Skolēni apmeklē stalli un kontaktējas ar zirgiem, kas ir pozitīvs moments bērnu audzināšanā būt atbildīgiem, kā arī dod iespēju aizmirst iegūtas negatīvas emocijas un novērst sakrājušos stresu. Kontakts ar zirgiem  cilvēkos veicina atvērties labsirdībai un līdzcietībai. 

Biedrība plāno arī dod iedzīvotajiem hipnoterapijas un reiterapijas iespējas.

Pateicoties projekta realizēšanai biedrībai būs iespējas aizvest zirgus, ratus un inventāru arī uz citam bērnu nometņu un pasākumu vietām Balvu un citos novados.

Biedrība „Sudraba pakavi’’ ir uzņēmusies iniciatīvu pajūgu braukšanas (draivinga) sporta popularizēšanu Latgale un Latvija. Biedrība plāno rīkot pajūgu braukšanas semināru Latgalē. Jau trīs gadus pēc kārtas Tilžā notiek sacensības pajūgu braukšanā (LJF čempionāta posmi) kurās piedalās dalībnieki no visiem Latvijas  reģioniem un arī citu valstu sportisti.

Īstenojot projektu biedrības ‘’Sudraba pakavi’’ biedriem būs iespēja pilnveidoties pajūgu braukšanas un konkura  disciplīnās, piedaloties sacensības visa Latvijas teritorijā un ārpus tas.

Mums ir prieks, kā iedzīvotajiem ir interese  par zirgiem, kas ir neatņemama Latgales ainavas daļa un pasākumi ar šo skaisto, spēcīgo un gudro dzīvnieku piedalīšanos sapulcina lielu cilvēku skaitu.

rezultati-562
rezultati-569
rezultati-587

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Larisa Klitončika