KAS JĀDARA, LAI KĻŪTU PAR BIEDRĪBAS "BALVU RAJONA PARTNERĪBA" BIEDRU?

 

Jāaizpilda pieteikuma veidlapa:

- fiziskām personām;
- organizācijām, iestādēm (jāpievieno reģistrācijas un statūtu kopijas);
- uzņēmējiem (jāpievieno saimnieciskās darbības apraksts brīvā formā un reģistrācijas kopija).

Biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes sēdē tiek izskatīts biedra iesniegums, un valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu.


BIEDRU PIENĀKUMI:
piedalīties biedru sapulces sēdēs (biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru spulce (kopsapulce));

pildīt valdes uzdodos uzdevumus, 

maksāt biedru naudu (1,00 EUR mēnesī- fiziskām un juridiskām personām; 8,00 EUR mēnesī - pašvaldībām).

 

 Biedrības

 1.  Kubulu pagasta ģimeņu biedrība
 2.  Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”
 3.  Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte"
 4.  Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība "Aicinājums"
 5.  Biedrība “Kalmārs ” - Jaunatnes interešu centrs
 6.  Biedrība „Mēs pasaulī"
 7.  Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „Saime”
 8.  Biedrība „Piena ceļš”
 9.  Biedrība „Pīlādzītis Jums”
 10.  Biedrība Futbola klubs “Balvu Vilki”
 11. Biedrība "Nāc un Tusē"
 12.  Patērētāju interešu aizstāvības asociācija, Balvu nodaļa
 13.  Biedrība "RITINEITIS"

Pašvaldības

 1.  Balvu novada pašvaldība
 2.  Viļakas novada dome
 3.  Rugāju novada dome
 4.  Baltinavas novada dome

 

KOPĀ: 49 biedri

Uzņēmēji

 1.  ZS “Ičmalas”
 2.  SIA „Mārbe”
 3.  SIA „Gravin”
 4.  SIA „North Latgalian firewood”    
 5.  I.K. „ASNA – G”
 6. SIA “SARA L”
 7. ZS “Urgas”
 8.  SIA “Technical textiles”
 9.  SIA “Metta Steel”
 10. SIA "KIČI RC"
 11. Mājražotāja A.Melberga

Fiziskas personas

 1. Ilona Džigure
 2.  Tamāra Lielbārde
 3.  Alvis Circens
 4.  Ilona Tihomirova
 5.  Arita Boka
 6.  Inta Kaļva
 7.  Rita Hrustaļova
 8. Līga Annuškāne
 9. Līga Delpere - Tihomirova
 10.  Zinaida Popova
 11.  Ilze Daukste
 12.  Ieva Leišavniece
 13.  Ilze Krišāne
 14.  Inese Siliņa
 15. Gatis Siliņš
 16.  Lauris Krēmers
 17.  Nora Boka
 18.  Larisa Berne
 19.  Eduards Zelčs
 20. Rasma Piliņa
 21. Vija Aleksejeva