KAS JĀDARA, LAI KĻŪTU PAR BIEDRĪBAS "BALVU RAJONA PARTNERĪBA" BIEDRU?

Jāaizpilda pieteikuma veidlapa:

- fiziskām personām;
- organizācijām, iestādēm (jāpievieno reģistrācijas un statūtu kopijas);
- uzņēmējiem (jāpievieno saimnieciskās darbības apraksts brīvā formā un reģistrācijas kopija).

Biedrības „Balvu rajona partnerība” valdes sēdē tiek izskatīts biedra iesniegums, un valde pieņem lēmumu par jaunā biedra uzņemšanu.


BIEDRU PIENĀKUMI:
piedalīties biedru sapulces sēdēs (biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru spulce (kopsapulce));

pildīt valdes uzdodos uzdevumus, 

maksāt biedru naudu (1,00 EUR mēnesī- fiziskām un juridiskām personām; 8,00 EUR mēnesī - pašvaldībām).

 

 Biedrības

 1.  Kubulu pagasta ģimeņu biedrība
 2.  Balvu rajona sieviešu biedrība „Rudzupuķe”
 3.  Bērzpils pagasta sieviešu biedrība "Dzērvenīte"
 4.  Balvu rajona Šķilbēnu pagasta biedrība "Aicinājums"
 5.  Biedrība “Kalmārs ” - Jaunatnes interešu centrs
 6.  Biedrība „Mēs pasaulē”
 7.  Radošās sadarbības centrs „Eglainīte”
 8.  Vectilžas pagasta ģimeņu biedrība „Saime”
 9. Invalīdu sporta un rehabil. klubs „MEDŅEVA”
 10.  Biedrība „VISION”
 11.  Medņevas pagasta ģimeņu biedrība „Visi kopā”
 12. Biedrība „Piena ceļš”
 13. Biedrība „Balvu Olūts”
 14. Biedrība „Pīlādzītis Jums”
 15. Biedrība Futbola klubs “Balvu Vilki”

Pašvaldības

 1.  Balvu novada pašvaldība
 2.  Viļakas novada dome
 3.  Rugāju novada dome
 4.  Baltinavas novada dome

Uzņēmēji

 1.  ZS “Ičmalas”
 2.  SIA „Mārbe”
 3.  SIA „Gravin”
 4.  SIA „North Latgalian firewood”      .  
 5.  I.K. „ASNA – G”
 6.  ZS “Kļavas”
 7. SIA “SARA L”
 8. ZS “Urgas”
 9.  SIA “Technical textiles”
 10.  SIA “Čivix”
 11.  SIA “Metta Steel”
 12. SIA "KIČI RC"
 13. Mājražotāja A.Melberga

Fiziskas personas

 1. Ilona Džigure
 2.  Tamāra Lielbārde
 3.  Alvis Circens
 4.  Ilona Tihomirova
 5.  Arita Boka
 6.  Inta Kaļva
 7.  Rita Hrustaļova
 8. Līga Annuškāne
 9. Svetlana Tomsone
 10. Līga Delpere - Tihomirova
 11.  Zinaida Popova
 12.  Ilze Daukste
 13.  Ieva Leišavniece
 14.  Ilze Krišāne
 15.  Inese Siliņa
 16. Gatis Siliņš
 17.  Lauris Krēmers
 18.  Nora Boka
 19.  Larisa Berne
 20.  Eduards Zelčs