Viļakas Romas katoļu draudze ir realizējusi Leader projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija". Ir sasniegts projekta mērķis: restaurēt Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes baznīcas divus vitrāžu logus dienvidu jomā, nodrošinot pakalpojuma pieejamību sabiedrībai un ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un nostiprinot sociālekonomisku izmantošanu, turpinot organizēt vietējā un reģionālā līmeņa kultūras pasākumus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošināja Viļakas novada dome no pašvaldības 2017.gada budžeta.
     Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem SIA “Glassica” un restauratoram Andrim Kļavniekam par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne

 

 

      Viļakas novada muzejs īsteno Leader projektu Nr.16-07—AL19-A019.2206-000009 “Muzejs nākotnei-nāc un pēti”. Projektam piešķirtais finansējums ir 5548,81 eiro, no kuriem 4993,93 eiro ir publiskais finansējums. Pašvaldība  projektam nodrošināja līdzfinansējumu un sedza neattiecināmos izdevumus jeb PVN likmi . Projekta kopējā summa pavisam ir 7402,97 eiro. Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas.

            Projekta mērķis: iegādāties aprīkojumu un inventāru, lai dažādotu kultūras, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Viļakas novada muzejā. Projekts sastāv no vairākām aktivitātēm- iegādāties jaunu muzeja aprīkojumu un inventāru- plauktus, vitrīnas, podestus un stendus, kā arī dažādot muzeja aktivitātes- izveidot divas jaunas muzejpedagoģiskās programmas un sadarbībā ar Skolēnu vecāku biedrību un biedrību “Vecāku klubiņš” noorganizēt pasākumus. Aktivitātēs jāiekļauj arī muzeja  pasākumu dažādošana- izstāde un izglītojošais pasākums.

            Muzejs projekta laikā ir iegādājies jaunu aprīkojumu un inventāru. Visās muzeja ekspozīcijās ir nomainītie vecie skapji un vitrīnas pret jaunajiem. Muzeja ekspozīcijas papildinātas ar jaunam vitrīnām, podestiem un stendiem. Jauna aprīkojuma un inventāra iegāde sekmē Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Katra vitrīna un podests ir  paredzēti muzeja krājuma eksponēšanai, kuri aizsargā pret ārējās vides iedarbību. Ekspozīcija “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” ir pārveidota visvairāk- ekspozīcijas aprīkojums un inventārs ir nomainīts pilnībā.

             Muzejs iegādājies divus skārienjūtīgos datorus. Ar datoriem tika papildinātas divas muzeja ekspozīcijas- “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” un “Viļakas vēsture laikmeta griežos”. Skārienjūtīgajos datoros un pārskatāmi ievietota svarīgākā informācija gan par Viļakas novada vēsturi, gan muzeja krājumu. Ekspozīcijas  “Viļakas vēsture laikmeta griežos” datorā ir ievietota informācija par Viļakas novada vēsturi. Katrs apmeklētājs var brīvi apskatīt sev interesējošo informāciju par kādu no novada pagastiem vai Viļakas pilsētu.  Vēsture tiek atspoguļota gan vecās un jaunās bildēs, gan dokumentos un dažādās atmiņās. Savukārt ekspozīcijā “Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti” datorā ir iespējams atrast nelielu informāciju par katru priekšmetu, kurš atrodas ekspozīcijā. Apmeklētājs iepazīst katra priekšmeta nozīmi un lietošanu, kā arī uzzina no kurienes tieši konkrēts priekšmets ir nonācis muzeja krājumā.

            Muzeja vērtības un bagātības ir tās krājums. Katrs muzejs uzņem savā īpašumā dažādus vēsturi un kultūru raksturojošos priekšmetus, kurus nepieciešams saglabāt nākamajām paaudzēm. Līdz sim muzeja krājuma priekšmeti tika izvietoti novecojošos plauktos. Līdz ar projekta īstenošanu muzejs iegādājies jaunus plauktus krājumam. Ar jaunu plauktu palīdzību muzeja krajums tiks pilnvērtīgi saglabāts. Muzeja krājums tagad būs labi pārredzams un kopjams, tam arī ir izstrādāts jauns muzeja krājuma topogrāfiskais plāns. Ilgu laiku par muzeja krājuma telpu kalpoja muzeja garāžas telpa, kura atradās muzeja krājums, taču diemžēl šaja telpā nebija praktiski neviena plaukta kur uzglabāt priekšmetus. Ar projekta realizāciju muzejs ir sakārtojis vēl vienu muzeja krājuma telpu.

            Vairāku mēnešu garumā projekta  īstenošanas laikā notika dažādas aktivitātes. Kopā ar projekta sadarbības partneriem “Skolēnu vecāku biedrība” un biedrību “Vecāku klubiņš” organizējām pasākumus. Sadarbībā ar biedrību “Vecāku klubiņš” tika noorganizēta māla apstrādes darbnīca Viļakas PII audzēkņiem, savukārt kopā ar “Skolēnu vecāku biedrību” organizējām pasākumu Viļakas pamatskolas audzēkņiem par viduslaiku Viļaku.

            Projekta laikā tika atklāta jauna muzejpedagoģiskā programma “Muzeja priekšmets- ceļš līdz izstādei un ekspozīcijai”. Līdz ar krājuma telpu modernizāciju varēja īstenot šo programmu, kurā bērni aktīvi iepazina muzeja krājuma, katram bija iespēja paņemt rokās kādu no priekšmetiem un to apstrādāt. Programmas noslēgumā katram bērnam bija iespēja piedalīties izstādes veidošānā.  Tiks atklāta vēl viena muzejpedagogiskā programma “Mana vieta novada vēsturē”, kur katrs bērns iepazīst savu lomu novada vēstures veidošanā un attīstīšana.

            Projekta laikā tika izveidota izstāde “Viļaka un tā apdzīvotība ezera krastos”. Daļa izstādes materialu atradās uz jauniem projekta stendiem, kuri arī turpmak kalpos kā neatņemama ekspozīciju un izstāžu sastāvdaļa. Projekta laikā paredzēts arī izglītojošs pasākums skoleniem par II. Pasaules karu.

            Projekta sekmīga īstenošana nodrosinās pilnvērtīgu muzeja krājuma saglabašanu un nodrošinās muzeja apmeklētājiem daudz pieejamāku informācijas iegūšanu par Viļakas novada vēsturi un kultūru. Projekta rezultātā tiek nodrosināta aktīva ekspozīciju iepazīšana līdzdarbojoties izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tiek nodrošināta sabiedrisko aktivitāšu uzlabošana muzeja krājuma telpās, kā arī Viļakas novada iedzīvotaju iesaiste muzeja izstāžu veidošanā.

            Lielu paldies sakām: Viļakas novada domei, Viļakas novada domes tehniskajai nodaļai, biedrības “Vecāku klubiņš” priekšsēdētājai L.Šneperei, biedrības “Skolēnu vecāku biedrība” valdes loceklei I.Rēvaldei, Viļakas pamatskolas direktorei A.Ločmelei, skolotājiem un skolēniem, pedagoģei, keramikei I.Kadiķei,  uzņēmumam Sia “Kotiņi” īpašniekam A. Ločemelim un šoferītim Aigaram.

Teksts un foto: Viļakas novada muzeja direktore R.Gruševa

 

 

 

 

     Viļakas novada tūrisma informācijas centrs ir īstenojis LEADER projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000009 “Tūrisma vides stendi Viļakas novadā” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
   Projektā tika izgatavoti un uzstādīti 9 informācijas stendi: Balkanu kalnos, pie bijušās Kangaru pamatskolas, pie bijušās klostera ēkas, Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas, Viļakas Vissvētās Dievmātes Patvēruma pareizticīgo baznīcas, Viļakas pludmales stāvvietā stends par Marienhauzenas pilsdrupām, pie Šķilbēnu muižas, Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas, Viļakas Vissvētā Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas un Viļakas luterāņu baznīcas.
    Objekti, pie kuriem uzstādīti stendi ir ļoti nozīmīgi Viļakas novada tūrisma attīstībā. Galvenā problēma bija līdz šim informācijas nepieejamība tiem tūristiem, kas nebrauc tūroperatoru organizētās grupās, vai ekskursijā pa pilsētu izvēlējušies doties bez gida, jo arī baznīcas Viļakas novadā ir iespējams apskatīt tikai iepriekš piesakot ekskursiju.
    Informācija, kas izvietota uz stendiem ļaus tūristiem labāk iepazīties ar tūrisma objektu vēsturi, tā tulkota krievu un angļu valodā, lai būtu pieejama arī ārzemju ceļotājiem.
    Projekta attiecināmā izmaksas ir EUR 1132,00, ELFLA fonds līdzfinansēja projektu ar summu Eur 1018,00, Viļakas novada pašvaldībā līdzfinansēja projektu ar summu Eur 114,00 un sedza neattiecināmos izdevumus jeb PVN izmaksas – Eur 237,72.
     Lielu paldies par palīdzību vēsturiskās informācijas apkopošanā vēlos teikt Dzintaram Dvinskim, Ritai Gruševai, Vinetai Zeltkalnei, Maijai Boldānei un Vijai Kuļšai!

Informāciju sagatavoja: Viļakas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Linda Biseniece – Mieriņa
Foto: personīgais arhīvs.

 

 


 

   Projekts „Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana”, Nr.16-07-AL05-A019.2204-000001 tika uzrakstīts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 2016.gadā.

   Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

    Realizējot izstrādāto projektu  tika sasniegti tā izvirzītie mērķi :Atjaunot sliktā stāvoklī esošo parka estrādi, veidot skatītāju solu rindas, izveidot bruģētus gājēju celiņus, labiekārtot parka teritoriju. Veicināt Rugāju novada tēla pievilcību, kultūras un tūrisma procesu attīstību novada teritorijā.

   Rugāju novada iedzīvotājiem aug vajadzības pēc kultūras iespējām laukos un parka teritorija ar estrādi ir viena no galvenajām pasākumu un atpūtas vietām vasaras periodā. Šeit notiek vērienīgi pasākumi, kur bieži uzstājas gan mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, gan Latvijā pazīstami mūziķi un aktieri, kā arī notiek teātra izrādes. Mūsu parku labprāt apmeklē arī tūristi, to iecienījuši kāzinieki utt. Parkā  notiek arī novada vidusskolas pasākumi, kura ir mūsu lielākais sadarbības partneris novadā. Taču iepriekšējā parka estrāde celta jau vairāk kā 20 gadus atpakaļ , laika apstākļu un Vārnienes upes palu iespaidā tā bija sliktā stāvoklī. Tika izstrādāts projekts vairākās kārtās parka labiekārtošanai. Pirmajā kārtā tika paredzēta esošās dēļu grīdas nomaiņa un estrādes deju laukuma palielināšana. kā arī dziedātāju pakāpienu pārbūve. kura tika realizēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tālāk bija jāveic otrā un trešā kārta, kas paredz skatuves daļas izbūvi, zem skatuves ierīkotas divas palīgtelpas. Bija paredzēts papildināt,  pārveidot un atjaunot esošās skatītāju rindas, ierīkot bruģētus gājēju celiņus, noklāt pie parka esošo stāvlaukumu ar šķembām, uzcelt divas tualetes, kas arī projekta realizācijas laikā tika paveikts. Pēc projekta realizācijas labiekārtotais parks ilglaicīgi kalpos kā pasākumu un atpūtas vieta Rugāju novada un Ziemeļlatgales novadu iedzīvotājiem. Labuma guvēji no šī projekta būs apmeklētāji vairākos tūkstošos. Projekta veikšanas rezultātā ir uzcelta estētiski pievilcīgāka estrāde, kas labi iekļaujas esošajā ainavā.

   Kopējās projekta izmaksas sastāda 55 893,26 eiro ar PVN. Attiecināmās izmaksas bez PVN sastāda 46 192,78 eiro. Publiskais finansējums, ko pašvaldībai atmaksā ELFLA par šī projekta realizāciju sastāda 45 000 eiro no attiecināmajām izmaksām. Rugāju novada domes līdzfinansējums 10893,26 eiro apmērā.

    Paldies Balvu rajona partnerībai, kura projektā saskatīja mūsu kultūras pasākumu apmeklētāju nepieciešamību un vēlmes, iedzīvotāju kvalitatīvākas dzīves dažādošanas iespējas lauku apvidū. Lielu paldies šī projekta realizācijas iespējā sakām Rugāju novada domei, kura piekrita šī projekta līdzfinansējumam. Tāpat paldies jāsaka ikvienam, kurš līdzdarbojās šī projekta realizācijā. Liels paldies visiem kultūras pasākumu apmeklētājiem, kuri rosina motivāciju rakstīt šādus projektus, jo viņi ir tie, kuri prot novērtēt šo finansiālo ieguldījumu parka teritorijas labiekārtošanā. Prieks par to, ka ieguvēji esam mēs visi – gan pašdarbnieki, gan skatītāji.

     Informāciju par projektu sagatavoja  Rugāju novada domes kultūras nodaļas vadītāja Gunta Grigāne

  

   

 

    Pateicoties VRG biedrība "Balvu rajona partnerība" atbalstam, Rugāju novada dome ir īstenojusi "Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai /ELFLA/" Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" projektu Nr.16-07-AL19-AO19.2201-000004, projekta nosaukums "Darām paši savam priekam".
Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir EUR 17542,98. No tām 90% sastāda publiskā finansējuma daļa EUR 13048,50 un 10% Rugāju novada domes piešķirtais līdzfinansējums EUR 4494,48.
   Projekta mērķis ir Skujetnieku ciema iedzīvotāju iesaistīšana atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, veicot Skujetnieku ciema labiekārtošanu. Pēc aptaujas iedzīvotāju vidū, kā galvenā problēma tika konstatēts, ka nepieciešama rotaļu vides pilnveidošana bērniem un sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana, aktīvas atpūtas vietas veidošana. Ar šo projektu tiks radītas iespējas aktīvam un pilnvērrtīgam brīvajam laikam. Ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības mazo bērnu rotaļzemē. Sakopti un uzlaboti celiņi māju pagalmos nodrošinās ērtu pārvietošanos, nokļūšanu uz veikalu vai rotaļu laukumiem, pieaugs vides drošā un estētiskā kvalitāte.
   Projekta īstenošanas laikā iegādātas un uzstādītas jaunas un modernas rotaļu laukuma konstrukcijas - skaista rotaļu mājiņa ar logiem, trepēm un sētiņu, divi slidkalniņi, karuselis, balansieris, smilšu kaste ar vāku, dekoratīvs bērnu soliņš ar galdu, kombinētās šūpoles ar balansieri, pārvietojams basketbola grozs, izveidota glīta sētiņa ap laukumu, atkritumu urna tīrības uzturēšanai rotaļu laukumā.
Iegādātais mauriņa pļaujamais traktors noderēs regulārai zāles pļaušanai un teritorijas uzturēšanai daudzdzīvokļu māju pagalmos, jaunā dārza lapenīte ar soliem un galdu atpūtas vietai un āra nodarbēm, ar betona plāksnēm noklātie celiņi drošām pārvietošanās iespējām, uzlikts jumts veļas žāvētavai.
   Šī projekta īstenošana sekmēs sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, bērnu un jauniešu vajadzību risināšanu, un iesaistīšanos lauku un ciema sabiedriskajā dzīvē. Visu šo projekta aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un ciemiņi, apmeklējot Skujetnieku ciemu, kļūs emocijām bagātāki, skatot un izmantojot pievilcīgo lauku vides objektu.
Rugāju novada dome pateicas Balvu rajona partnerībai un LAD par projekta atbalstu, SIA "Valdis" un SIA"Jaunais Jumis" par iekārtām un uzstādīšanu, iedzīvotājiem par iesaistīšanos projekta "Darām paši savam priekam" labiekārtošanas darbos.

 

 

Lapa 1 no 8