Baltinavas novada dome ir realizējusiusi ELFLA 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1.rīcība – “Vietējās teritorija, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojuma pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” projektu “Brieksīnes kapličas atjaunošana” Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000002.
Projekta mērķis:
1. atjaunot un saglabāt vietējās nozīmes kultūvēsturisko un arhitektūras piemekli.
2. dažādot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu.
Realizējot projektu tika piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 8824,70 euro. ELFLA finansējums sastāda 7942,23 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 882,47 euro.
Būvprojekts paredzēja:
▪ Granīta mūra sienu virsmu restaurāciju (virsmu un šuvju tīrīšanu, šuvju aizpildīšanu).
▪ Fasāžu koka detaļu (stabu un jumta malu apšuvuma) nomaiņu.
▪ Lieveņa betona pamatnes nostiprināšanu un virsmu apdares atjaunošanu.
▪ Telpas betona grīdas izlīdzināšanu un virsmas apdares atjaunošanu.
▪ Logu un durvju ailu apdares atjaunošanu.
▪ Ieejas durvju un logu bloku nomaiņu ar autentiskā dalījumā un detalizācijā izgatavotām durvīm un logiem. Durvju konstrukcija paredzēta ar saskaņā 1972. gada fotoattēlu.
▪ Telpas griestu apšuvuma atjaunošanu un sienu un griestu krāsošanu.

Restaurācijas darbus veica SIA "VEIKS".

Projektu vadītājs Gatis Siliņš

 

 

 

 

     Balvu novada jauniešu biedrība „Kalmārs”  sadarbībā ar biedrību “Balvu rajona partnerība”, Balvu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.”Darbības īstenošana saskaņā ar sabidrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.  Stratēģijas rīcība 2.6. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”: projektu „Dzīves prasmju ABC izveide Balvu Bērnu un jauniešu centrā”.

    Projekta nr.17-07-AL19-A019.2206-0000007

    Projekta mērķis ir piedāvāt un sniegt atbalstu Ziemeļlatgales bērniem un jauniešiem apgūt dažādas dzīves prasmes un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

   2018.gada 19.septembrī Balvu Bērnu un jauniešu centrā pasākumā „Internacionālais kartupelis” notika šīs telpas atklāšana, kurā biedrības „Kalmārs” pārstāvji kopā ar jauniešiem un Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem no Gruzijas un Vācijas gatavoja kartupeļus latviešu, gruzīnu un vāciešu gaumē uz jaunās projekta ietvaros iegādātās indukcijas virsmas. Jaunieši atzina, ka jaunais telpas iekārtojums ir ļoti mājīgs un ir patīkami tajā gan uzturēties, gan kopā gatavot ēst un ģenerēt idejas dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Šajā telpā gan bērniem, gan jauniešiem būs iespējas apgūt dažādas prasmes, kuras noderēs dzīvei un kopā saturīgi pavadīt brīvo laiku.

Kopējās projekta izmaksas – 4540,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 4086,00,00 EUR, līdzfinansējums, kuru sedza Balvu novada pašvaldība, – 454,00 EUR.

Biedrības „Kalmārs” valdes locekle, finansiste Agnese Puļča

Projekta koordinatore Elīna Loseva 

 

 

 

      Balvu novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Daudzfunkcionālā laukuma izveide pie Krišjāņu tautas nama”, projekta Nr.17-07-AL19-A019.2201-000004.

       Projekta realizācija noslēgusies 2018. gada septembrī. Darbi tika izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

     Daudzfunkcionālais laukums Krišjāņos nodrošinās dažādu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī veicinās kultūras aktivitātes Ziemeļlatgalē!

      Kopējās projekta izmaksas – 13360,19 EUR, attiecināmās izmaksas – 10000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums – 9000,00 EUR, līdzfinasējums – 4360,19 EUR.

Projekta vadītāja Agate Pipare

 

      Rugāju novada dome sagatavoja sabiedriskā labuma projektu, iesniedza Eiropas Savienības (ES) Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) atklātā LEADER projektu konkursa 3.kārtā, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta „Bērnu rotaļzemes „Čiekuriņš” izveide Benislavā” kopējā projekta summa – 9540,85 EUR, ELFLA finansējums 8586,76 EUR un pašvaldības finansējums 954,09 EUR.

     Projekta mērķis ir Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašajām vajadzībām iesaistīšana atpūtas, veselīga dzīvesveida stiprināšanā un pilnveidošanā, kā arī vides labiekārtošanas darbos. 

      Šī gada 27. septembrī, Rugāju novada Benislavā, skanot priecīgām bērnu čalām un valdot rosībai, svinīgi tika atklāta vieta, kurā darboties un atpūsties novada jaunākajai paaudzei. Projekta ietvaros rotaļzemē ir uzstādīts slidkalniņš, smilšu laukumiņa iekārta, šūpoles balansieris, vingrošanas pilsētiņa ar tiltu, šķēršļiem un līdzsvara baļķi.  Šūpoles ligzda un 2 parka soliņi tika iegādāti no pašvaldības līdzekļiem. Košo un moderno uzrakstu “Čiekuriņš” rotaļu laukumiņam palīdzēja sarūpēt Rugāju novada Eglaines pamatskolas mājturības skolotājs A. Rakstiņš. Īstenojot projektu ieguvēji ir gan skolēni, gan ģimenes, gan apkārtējā sabiedrība. Skolēniem tiek dota iespēja aktīvai un pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, taču ģimenēm ar bērniem rotaļu laukums būs moderns un ērts veids, lai dažādotu ģimeņu nodarbības attīstošajā bērnu rotaļzemē. Tā kā Rugāju novada Eglaines pamatskolā tiek īstenotas arī speciālās izglītības programmas, kurās mācās bērni ar dažādiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, tad rotaļvide būs pieejama arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Attīstošā rotaļvide ļaus dažādot šo bērnu ikdienu, veicinās viņu kustību prieku, garīgās un fiziskās veselības attīstību. Svarīgākie darbi, kuri tika paveikti, lai iekārtotu rotaļu laukumu bija jāatbrīvo rotaļu laukuma teritoriju no vecajiem skolas ābeļdārza augļu kokiem, bija nepieciešami drenāžas ierīkošanas, grunts līmeņa pacelšanas darbi, pievedot zemi un granti, kā arī laukuma planēšana. Izveidota ērta un pieejama atpūtas un pastaigu vide ģimenēm, skolēniem, bērniem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, ciemiņiem, tūristiem, kuri nolems izbraukt Ziemeļlatgales velomaršrutu „Rypoj vasals!” gar jauno rotaļu un atpūtas laukumu uz Saipetnieku muzeju. Projekta īstenošana ir devusi lielisku iespēju Benislavas ciema iedzīvotāju, ģimeņu, skolēnu, bērnu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai atpūtas un veselīga dzīvesveida pilnveidošanā un stiprināšanā, kā arī vides labiekārtošanas darbā.

Projekta vadītāja un foto: Līga Ikstena                                  

 

 

 


 

Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība ''Dzērvenīte''  ir realizējusi  projektu „Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā.”

 Projekta nr:17-07-AL19-A019.2201-000001

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 9999.95  EUR no kurām LAD  publiskais līdzfinansējums – 8999.95 EUR ;  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums- 1000 EUR.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ''Veskor''. Parka izveidē, košumkrūmu stādīšanā piedalijās pagasta iedzīvotāji.

Realizējot projektu  ir sasniegts projekta  mērķis: Izveidots aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais parks, radot estētiski sakoptu teritoriju, kā pamatu aktīvās atpūtas norisēm, tradīciju svētku svinēšanai, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai un radošo ideju realizēšanai nākotnē.

Projekta rezultātā tika sakopta vidi degradējošā teritorija Bērzpils pagasta centrā un izveidots ainaviski tematiskais parks, kā pamats aktīvai atpūtai. Ainaviski tematiskais parks radīs estētisku baudījumu ikvienam apmeklētājam Bērzpils pagastā. Šajā parkā varēs apvienot dažādas izjūtu gammas:baudīt skaistu ainavu parkā, relaksēties un meditēt, baudīt gleznaino Bērzpils pagasta apkārtni no uzkalniņa, jaunlaulātajiem veidot jaunlaulāto birztaliņu, nakšņojošajiem tūristiem izvietot teltis un vārīt siltu ēdienu ,ir ierīkota ugunskura vieta un vieta lapenei.Parkā varēs svinēt svētku tradīcijas, nodarboties ar sportiskām aktivitātēm perspektīvē, rīkot tirdziņus, plenērus,”prāta vētras”, radošās darbnīcas u.c.pasākumus.

 Sadarbojoties ar Bērzpils pagasta pārvaldi un Saietu namu, Bērzpils pagasta sieviešu biedrība  ''Dzērvenīte '' piedalīsies Bērzpils pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā, tūristu uzņemšanā, svētku tradīciju pasākumu,sportisko aktivitāšu, plenēru, tirdziņu rīkošanā. Sakoptā teritorija ilgtspējā piesaistīs pagasta iedzīvotājus, ciemiņus, tūristus ar ainaviski estētisku sakārtotu dabas objektu. Ieguvēji 788 pagasta iedzīvotāji, novada, Ziemeļlatgales iedzīvotāji, tūristi, vietējie un ārzemju.

  Šis projekts nepieciešams Balvu novada, Bērzpils pagasta tūrisma nozares, kura veiksmīgi sākusies, uzņēmējdarbības nodrošināšanai un attīstībai.

 Projekta vadītāja  Biruta Bogdane

 


Lapa 1 no 3