Biedrība "Balvu rajona partnerība" turpina individuālās un grupu  apmācības un konsultācijas potenciālajiem LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem katru darba dienu Balvos, Tautas ielā 1, 2.stāvā.

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai.

 Prezentāciju skatīt PIELIKUMĀ

Iepriekšēja pieteikšanās: tālrunis 29134410.

Stratēģijas administratīvā vadītāja: Ilona Džigure

Lai potenciālie LEADER projektu iesniedzēji varētu laicīgi izstrādāt projektu pieteikumu un sagatavoties projektu iesniegšanai, zemāk pievienojam pieteikuma veidlapas un citus noderīgus materiālus projektu izstrādē!

 

Par iepirkumiem un cenu salīdzināšanu:

Par būvniecību:

Papildus materiāli:

 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Grozījumi Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam) un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Lai palīdzētu potenciālajiem uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem izstrādāt projektu pieteikumus, biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību seminārus potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem!

 

Lapa 1 no 3