Biedrība „RUBATO” sadarbībā ar Balvu pašvaldību un Balvu mūzikas skolu ir realizējusi projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000018 projekta nosaukums "Saksofonu iegāde Tautas pūtēju orķestrim „Balvi”", par summu EUR 2524,00, no kuras EUR 2271,00 ir publiskais finansējums. Pārējais ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvā un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, papildinot Tautas pūtēju orķestra „Balvi” materiāltehnisko bāzi ar diviem jauniem saksofoniem. Projektā realizācijas laikā tika iegādāti YAMAHA alta un tenora saksofoni, kuri tiks izmantoti piedaloties skatēs un koncertos jau šajā pavasarī.


Notikumu kalendārs

loader