Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta "Mans novads tautas deju rakstos" Nr. 16-07-AL19-A019.2207-000001 īstenošanu.

Projekta mērķis:
1. Popularizēt tautas deju tradīcijas.
2.Veicināt novadā kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm

Projekta realizācija ir ilgtermiņa ieguldījums turpmāk, nodrošinot iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, parādot, ka viņu iniciatīvas, aktivitātes un vēlmes apkārtējā sabiedrībā tiek ņemtas vērā un atbalstītas. Realizējot projektu tiek piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.

Projekta ietvaros tiks veikta 10 komplektu tautu tērpu un 10 komplektu deju apavu izgatavošana Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam “Kust i Kust”, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un noslēgto līgumu. Lai izvēlētos pretendentus Baltinavas novada dome 2016.gada 11.aprīli izsludināja iepirkumu „Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam” ID Nr. BND 2016/8, saskaņā ar PIL 8.2pantu, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 2016.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu tautas tērpu un deju apavu piegādei: 1.daļai - tautas tērpi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA “MUDURI”, reģ. Nr. 40003487368, adrese: Tallinas iela 40-4, Rīga, LV-1001,ar piedāvāto līgumcenu 6522,60 euro; 2.daļai - tautas deju apavi Baltinavas jauniešu deju kolektīvam SIA “ANVI AM”, reģ. Nr. 40003513270, adrese: E.Birznieka Upīša iela 23, Rīga, LV-1011, piedāvāto līgumcenu 520,00 euro.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 8521,06 euro. ELFLA finansējums sastāda 7668,95 euro, pašvaldības finansējums 852,11 euro.
Projekta realizācijas laikā tiks 2 semināri novada iedzīvotājiem un deju kolektīva “Kust i Kust” dalībniekiem par Ziemeļlatgales tautu tērpu vēsturi, identitāti, izpēti, tērpu aušanas tradīcijām un viena lekcija deju kolektīva dalībniekiem par tautu tērpu pareizu kopšanu, tīrīšanu, glabāšanu, nēsāšanas kultūru.
Projekta vadību nodrošina projekta vadības komanda - projekta vadītāja Sarmīte Tabore Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciāliste, projekta koordinatore-konsultante Irēna Kaša Baltinavas novada jauniešu deju kolektīva vadītāja, konsultante tautas tērpu audentitātes nodrošināšanai un semināru vadīšanā Iveta Gabrāne Ziemeļlatgeles tautas tērpu darinātāja, projekta grāmatvede Inga Ločmele - Baltinavas novada grāmatvede.

Projekta realizācijas termiņš 2016.gada 1.oktobris - 2017.gada 1.maijs


Notikumu kalendārs

loader