Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveide Baltinavā” Nr. 16-07-AL19-A019.2206-000005 realizāciju.

Projekta mērķis: veicināt Baltinavas novada bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radīt iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, izveidojot to vajadzībām atbilstošu rotaļu laukumu.

Lai bērni varētu savu brīvo laiku pavadīt drošā, radošā un interesantā vidē, ir paredzēts izveidot rotaļu laukumu Baltinavas vidusskolas teritorijā, uzstādot tajā karuseli, smilšu kasti, 2 līdzsvara šūpoles, slidkalniņu, rotaļu mājiņu un rotaļu kompleksu vilcieniņa formā, kā arī 2 atpūtas solus un 2 atkritumu urnas. Ikvienai no šī rotaļu laukuma konstrukcijām ir svarīga loma bērnu vispārējā attīstībā – sportiskā, prāta spēju, motorikas, līdzsvara utt. attīstīšanā. Rūpējoties par bērnu drošību, pēc vecāku ierosinājuma ap rotaļu laukumu tiks ierīkots žogs. Uz šo laukumu varēs nākt jebkurš bērns kopā ar vecākiem, lai svaigā gaisā lietderīgi pavadītu brīvo laiku. Plānots projekta sasniegtos aktivitāšu rezultātus papildināt iesaistot bērnus un vecākus veidot "Sajūtu taku" no vietējiem dabas materiāliem (čiekuri, akmeņi, smilts utt), tādejādi rosinot bērnos atbildības sajūtu par apkārtnes sakopšanu un pilnveidošanu, ieinteresējot bērnus iepazīties ar apkārtējo dabu un Latvijas dabas bagātībām. "Sajūtu takas" ierīkošanai Baltinavas vidusskola organizēs bērnu vecāku brīvprātīgo darbu.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.

Lai izvēlētos līguma izpildītāju Baltinavas novada dome 2016.gada 11.aprīlī izsludināja iepirkumu saskaņā ar PIL 8.2pantu "Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā" ID Nr. BND 2016/7. Izvērtējot iesniegtos piedāvājums 2016.gada 27.aprīlī tika pieņemts lēmums par līguma tiesību piešķiršanu SIA "MK Dizains", re'ģ. Nr. 45403024800 par līgumcenu 9368,00 euro (bez PVN), vai 11 334,68 euro (ar 21% PVN), kas saskaņā ar Nolikuma kritērijiem, bija zemākā līgumcena.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11 334,68 euro. ELFLA finansējums sastāda 10 201,20 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 1 133,48 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītāja Sarmīte Tabore Baltinavas novada plānošanas un attīstības speciāliste, projekta koordinatore-konsultante Ilze Ločmele Baltinavas vidusskolas metodiķe, projekta grāmatvede Inga Ločmele Baltinavas novada grāmatvede.

Projekta realizācijas laiks 2016.gada 1.oktobris - 2017.gada 1. augusts.

 


Notikumu kalendārs

loader