2016.g. biedrība „Sudraba pakavi” ar Balvu novada domes līdzfinansējumu startēja biedrības „Balvu rajona partnerība” izsludinātāja konkursā un guva atbalstu ES programmas „Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai” projektu atlasē „Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam” apakšprogramma „Darbības īstenošana saskaņa ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Biedrība  „Sudraba pakavi” ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta Nr.16-07-AL19-A019.2206-000015 „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai ” un uzsākusi projekta realizāciju. Projekta attiecināmās izmaksas5688,50 EUR, tanī skaitā, publiskais finansējums 5119,65 EUR.

Projekta mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem izmantot hipoterapijas un reitterapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē veselīgo dzīvesveidu. Radīt pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām aktīvai brīvā laika pavadīšanai. Tiešais mērķis ir inventāra iegāde reitterapijai, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai biedrībā “Sudraba pakavi”.

    Biedrībai ir cieša sadarbība ar „Balvu teritoriālo invalīdu biedrību”,  nodibinājumu „Latgales Reģionālais atbalsta centrs “Rasas pērles” un citam iestādēm.  Jau trešo gadu notiek reitterapijas  nodarbības ar sertificēta reitterapeita piesaisti.

Projektā ietvaros biedrība ir iegādājusies zirglietu komplektu un treniņratus 076 MARATON DANNY. Inventāra iegāde dod iedzīvotājiem izmantot reittarapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un attīstīt sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem. Treniņratu iegāde dod iespēju nodrošināt iedzīvotājiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām nodarbības pajūgu braukšanā, ka arī izmantot ratus bērnu vizināšanai dažādos labdarības  pasākumos.

Viss inventārs ir jau piegādāts un daļēji izmantots.

Biedrība „Sudraba pakavi” , projekta vadītāja: Larisa Klitončika

 

     


Notikumu kalendārs

loader