Balvu novada pašvaldība realizējusi projektu Nr.16-07-AL19-A019.2201-000006 „Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā”, kura rezultātā tika izveidoti marķēti velo maršruti Vīksnas un Briežuciema pagastos, kā arī sagatavotas un izdotas šo maršrutu kartes drukātā veidā.

Projekta mērķis - infrastruktūras radīšana velo un lauku tūrisma attīstībai Balvu novadā.
2016. gadā, sadarbojoties Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu un Viļakas pašvaldību tūristu speciālistiem, tika izveidots pirmais marķētais velo maršruts Latgalē „ Rypoj vasals”, kurš šī projekta ietvaros tika papildināts ar vietējo velo maršrutu izveidi, pirms tam veicot izpēti dabā un sagatavojot maršruta norāžu shēmu.
Aktīvās atpūtas piekritēji – vietējie iedzīvotāji un novada viesi varēs tuvāk iepazīt Balvu novada Vīksnas un Briežuciema pagasta teritoriju dabas un kultūrvides pievilcību, uzsākot 2017. gada riteņbraukšanas sezonu.
Velo maršruts „ Vīksnas aplis” ar kopējo garumu 29 km riteņbraucējus vedīs cauri Vīksnas pagasta teritorijai, daļa maršruta ved pa bijušo dzelzceļa līnijas Gulbene - Pitalova uzbērumu. Savukārt vietējais velomaršruts „ Briežuciema aplis” ar plānoto kopgarumu 22 km, riteņbraucējus vedīs cauri Briežuciema pagasta teritorijai, kur maršrutā ietverti gan kultūrvēsturiski un dabas objekti, gan apskates saimniecību apmeklējums.
Uzsākot riteņbraukšanas sezonu, tiks organizēti atraktīvi velo maršrutu atklāšanas pasākumi.
Velo maršrutu kartes visiem interesentiem drukātā veidā būs pieejamas Balvu Tūrisma informācijas centrā, Brīvības iela 46, Balvos, savukārt velo maršrutu kartes elektroniskā (pdf) un GPS formātā būs iespējams lejuplādēt www.turisms.balvi.lv, sadaļā Maršruti.
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA Lauku attīstības programmas apakšpasākuma „ Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 3241.13 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 2917.02 EUR un pašvaldības finansējums ir 324.11 EUR.
Informāciju sagatavoja Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Gunta Božoka.

 

 

 

 


Notikumu kalendārs

loader