Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.16-07-AL19-A019.2207-000002, projekta nosaukums "Interaktīvas prezentācijas „Komponisti Rugāju novadā” izveidošana", par summu EUR 2859.34, no kuras EUR 2126.78 ir publiskais finansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir izveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada komponistu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, iesaistot tos praktiskā izziņas darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, un piedāvājot prezentāciju kā jaunu tūrisma produktu ikviena interesenta izglītošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādātas digitālās klavieres un datortehnika (datorkomplekts, projektors, ekrāns un skaļruņi).

Projekta gaitā Rugāju novada vidusskolas skolēni, sadarbojoties ar Rugāju novada muzeju, veica informācijas izpēti par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, apkopoja viņu mūzikas nošu pierakstus vai veica mūzikas ierakstus, izveidojot interaktīvu prezentāciju (ar attēliem un skaņdarbiem ilustrēts stāstījums par komponistu dzīvi un daiļradi, dziesmu klausīšanās un mācīšanās, praktiskās aktivitātes - "Uzmini melodiju!", "Izkrāso darba lapas!" u.c.) , ar ko iepazīstinās novada iedzīvotājus un viesus. Var apgalvot, ka pētniecības process turpināsies, jo tā gaitā tika atklāta arvien jauna informācija par Rugāju novada ļaudīm un viņu talantiem.

Sadarbībā ar Rugāju novada uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru, tika izveidotas informatīvās pastkartes par Rugāju tūrisma piedāvājumiem un iespēju iepazīt komponistu daiļradi. Tā kā interaktīvo prezentāciju vada Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu "Tonis" un "Pustonis" dalībnieki savā brīvajā laikā, tad ieteicama interesentu iepriekšēja pieteikšanās.

Šī projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj skolēniem apgūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz "izmēģināt" gida profesiju. Ir iesākts darbs mūzikas skolotāju daiļrades izpētē, kam vērtību un ilgtspēju piešķirs arī citu Rugāju novada komponistu daiļrades izpēte un popularizēšana sadarbībā ar Rugāju novada muzeju un uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības centru. Visu šo aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

 


Notikumu kalendārs

loader