2018.gada 20.oktobrī kopā ar Šķilbēnu pagasta pašdarbības kolektīviem: jaukto kori ‘”Viola”, vokālo ansambli “Balseņis” , bērnu ritmikas grupu „Lācīši”, folkloras kopu „Rekavas dzintars”, solistu Normundu Orlovu, Viļakas kultūras nama vokālo ansambli „Cansone”, koncerta vadītājiem Elīnu Zaķi un Raimondu Loginu, un viesiem: šova deju grupu “Fazira” no Feimaņiem, ērģelnieci un pianisti Ilonu Birģeli, soprānu Endiju Rezgali-Straidomu, ēkas atklāšanas svētkus svinēja šķilbēnieši, Viļakas novada ļaudis un atbalstītāji no kaimiņnovadiem.

    Projektā Nr.16-07-AL19-A019.2201-000008 „Publisko un kultūras pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošana Šķilbēnu pagastā” plānotos būvdarbus uzsāka 2017.gada vasarā būvfirma “ArhiProf” pēc projektētāja Viktora Bašķirova izstrādātā projekta. Būvuzraudzību veica sertificētais būvuzraugs Vilhelms Pužulis un prasīgais un nesertificētais būvuzraugs, kultūras centra “Rekova” vadītāja Inese Lāce. Liels paldies būvniekiem, kuri ieklausījās Ineses Lāces lūgumos un uzbūvēja telpas, kurās apmierināti jūtas pašdarbnieki un apmeklētāji. Pateicoties projekta atbalstam, tika iegādātas arī jaunas mēbeles, tās izvietotas aizskatuves ģērbtuvēs, Rekavas bibliotēkā un iekārtots kultūras centra “Rekova” vadītājas kabinets.

     Kopējās projekta izmaksas ir 179941,86 Eur, projekta attiecināmie izdevumi ir 50000,00 Eur, t.sk. publiskais finansējums 45000,00 Eur. Projektam līdzfinansējumi nodrošināja no Viļakas novada domes budžeta, pārējo izdevumu segšanai tika ņemts aizņēmums Valsts kasē.

     Aktivitāte tika īstenota Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

 

 


Notikumu kalendārs

loader