Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2019.gada 10.maijā izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam.

 

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 10.06.2019. līdz 10.07.2019.

tikai elektroniski - Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Stratēģija

Rīcības plāns

6.kārta (10.06.2019. - 10.07.2019.) 

Sludinājuma kopsumma: 456 551,30 EUR

R.1.1. “Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”

R.1.2. “Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai”

Sludinājums

 

   Noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 5. kārtas sabiedriskā labuma projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla  attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2019. gada 23.aprīlī biedrības valde apstiprināja atklāta 5. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku, idejām un darbu projektu izstrādē! Lai veicas Ziemeļlatgales Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas īstenošānā caur pieteiktajiem projektiem!

Atverot rakstu pielikumā redzami 5.kārtas rezultāti.

 

 

 EPS LEADER rokasgrāmata 

Word

  Atbalsta saņemšanai aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta iesniegumu (1. pielikums) un tam pievieno šādus dokumentus:

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.590:

43.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Ja īsteno kopprojektu, atbalsta pretendenta deklarācijas aizpilda visi kopprojekta dalībnieki;

43.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

43.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

43.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

43.5.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

43.5.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

43.5.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

43.5.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

43.5.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

43.6. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu. Šis nosacījums attiecas arī uz atbalsta saņēmējiem, starp kuriem ir noslēgts kopprojekta līgums;

43.7. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

43.8. ja tiek īstenots kopprojekts:

43.8.1. šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā ( lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) biedru vai dibinātāju sarakstu;

43.8.2. šo noteikumu 6.4.3. un 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā  (šo noteikumu 8.1.1.apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti -  juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas) un 8.2.1.  apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti - juridiska persona (tostarp biedrība un nodibinājums), kura uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas) un 8.3. apakšpunktā minētie atbalsta pretendenti (izņemot biedrību vai nodibinājumu) - šo noteikumu 6.4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība)  kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Kopprojektā nav vairāk par trim dalībniekiem, un starp dalībniekiem nav laulāto attiecības vai pirmās pakāpes radniecība;kopprojekta dalībnieku līgumu, kurš:

43.8.2.1. apliecina atbalsta pretendenta tiesības pārstāvēt kopprojektā iesaistītās personas iesniegt projekta iesniegumu, īstenot projektu un saņemt atbalstu;

43.8.2.2. nosaka, ka kopprojekta dalībnieki piecus gadus pēc pēdējā maksājuma atbalsta saņēmējam ievēros prasības normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai, kā arī saistības, ko tie uzņēmušies uzraudzības periodā;

43.8.2.3. paredz izmaksu sadali, norēķinu kārtību starp kopprojekta dalībniekiem un saistības, kas izriet no projekta īstenošanas (neattiecas uz šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minēto gadījumu). Kopprojekta dalībnieka ieguldījums projektā ir vismaz pieci procenti no projekta privātā finansējuma daļas;

43.8.2.4. šo noteikumu 6.4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā de minimis atbalstu sadala starp visiem kopprojekta dalībniekiem atbilstoši kopprojekta līgumam pēc projekta apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā;

43.9. atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

 

Informācija: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

 

 

 

 

Obligāti iesniedzamie dokumenti LEADER 5.kārtas projektiem.

Pēc MK noteikumiem Nr. 590, 44.p.

 Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz projekta iesniegumu (2. pielikums) un tam pievieno šādus dokumentus:

44.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

44.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un labiekārtot teritoriju vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā, – nomas līguma kopiju (nomas līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves restaurācija vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno projektu, ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt kopiju patapinājuma līgumam, kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu vismaz septiņu gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

44.4. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

44.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

44.5.1. būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

44.5.2. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

44.5.3. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

44.5.4. sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

44.5.5. iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

44.6. Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt (ja šī prasība attiecas uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu);

44.7. ja sabiedriskā labuma projektā rada jaunu pakalpojumu vai attīsta esošu pakalpojumu, – dokumentu, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā;

44.8. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapas paraugu šo noteikumu 5.1 punktā (5.1 Atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, bezmaksas stāvlaukumus, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem) minētajā gadījumā;

44.9. atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību;

44.10. būvvaldes saskaņojumu vai izziņu par projektā paredzēto atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu.

 

45. Ja pretendents nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, saskaņā ar šo noteikumu 43.3. un 44.3. apakšpunktu nenomā, nepatapina vai neiesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamam īpašumam jābūt pretendenta īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai arī zemesgrāmatā ir ierakstītas nekustamā īpašuma apbūves tiesības, bet, ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tad vietējās pašvaldības īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai vietējās pašvaldības valdījumā.

 46. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves restaurācijai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, ja tas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 43.5. un 44.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus (izņemot šo noteikumu 43.5.3. un 44.5.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

46.1 Ja atbalsta pretendents ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, vietējā pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projektu iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno izvērstu tirgus cenu izpēti un iepirkumu dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

 47. Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, tas šo noteikumu 43.5. un 44.5. apakšpunktā minētos dokumentus (izņemot šo noteikumu 43.5.3. un 44.5.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.
 48. Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas papildus šo noteikumu 43. un 44. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām no tā izrietošajām saistībām, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

 
49. Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, tā papildus šo noteikumu 43. un 44. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz vietējās pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

EPS aizpildītajam projekta pieteikuma iesniegumam jāpievieno obligātie dokumenti, kuri nebūs EPS.:

Ievietojiet savā datorā paraugu, aizpildiet, izprintējiet, parakstiet, noskanējiet un pievienojiet EPS.

 Obligāto dokumentu veidlapu paraugi rīcībām 2.1., 2.6., 2.7. :


1.  Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts)

2. Atbalsta pretendenta deklarācija= IR EPSī projekta pieteikuma beigās, kad iesniegsiet LAD, automātiski tiek parakstīta (atsevišķi nav jāsniedz!!!)

3. Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)

4. Projekta ieviešanas un uzturēšanas risku novērtēšanas apraksts - pielikumā (atverot)

5.Pašnovērtējums par projekta atbilstību

6. Kopsavilkums par iepirkuma procedūras rezultātiem

7.Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104)

Paziņojumā par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru ietveramā informācija (2.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104)

 

Ziemeļlatgales SVVA stratēģija, Rīcības plāns, 5.kārtas sludinājuma teksts: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-balvu-rajona-partneriba/

 

 

Visiem LEADER projektiem uzraudzība ir pieci gadi.

Projekta uzraudzības laikā Sabiedriskā labuma projekta atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

  • izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
  • neatsavina vai nepatapina;
  • neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

Līdz 1. jūnijam LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz - pārskatu par atbalsta saņēmēja publicēto informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu.

Ja atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā neievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, LAD atbalsta summu proporcionāli samazina vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar MK 598 6. pielikumu

6.pielikums 
Ministru kabineta 
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
 Finanšu korekciju piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un pārkāpumu gadījumā

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590)

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (sk. tabulu) tiek piemērota, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un lēmuma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš projekta īstenošanas, un sasniegtajam rādītāju apjomam.

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus projekta vērtēšanas gaitā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar augstāko korekcijas apmēru) pārkāpumam (izņemot tabulas 5.4. apakšpunktā minēto sankciju).

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktais minimālais finanšu korekcijas apjoms.

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs, kam nav nekādas faktiskas vai iespējamas finansiālas ietekmes.

6. Finanšu korekciju var nepiemērot, ja atbalsta pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas projektā iepriekš nebija paredzamas un tās radušās no atbalsta pretendenta darbības neatkarīgu iemeslu dēļ.

7. Piemērojot finanšu korekciju, vērtē ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem saistītās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanos.

Nr.
p.k.

Neatbilstība/pārkāpums

Neatbilstības/pārkāpuma apraksts

Finanšu korekcijas apjoms

1. Ar projektu saistītajā dokumentācijā ir konstatētas krāpšanas pazīmes Ja Lauku atbalsta dienests projekta administrēšanas procesā konstatē krāpšanas pazīmes (piemēram, dokumentā ir nepatiesa informācija), piemēro attiecīgo finanšu korekciju un izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka 100 % un izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka vismaz uz trim gadiem
2. Ir konstatēts, ka atbalsta pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus publiskā finansējuma saņemšanai Ja atbalsta pretendents ir sagatavojis un īstenojis projektu citas personas interesēs un minētā persona neatbilst pasākuma nosacījumiem vai viens ražošanas process ir sadalīts vairākos projektos, lai saņemtu vairākas maksimālās attiecināmo izmaksu summas, piemēro attiecīgo finanšu korekciju 100 %
2.1 Ir konstatēti regulas Nr. 508/201410. pantā vai regulā Nr. 2015/288minētie pārkāpumi Pārkāpumi fiksēti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā izvērtēšanas laikā, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka un saņemtā atbalsta 100 % atmaksa saskaņā ar regulu Nr.2015/288
3. Iepirkuma procedūrā/cenu aptaujā konstatētie pārkāpumi
3.1. Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metode Piemērota nepareiza iepirkuma metode – veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un/vai piegādātājs un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ir jāveic iepirkuma procedūra ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību • Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10 % no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.2. Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem Atbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav ievērojis noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Finanšu korekciju piemēro iepirkuma procedūrai, par kuras rezultātiem publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē līdz projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas beigām • 2 % par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi
• 10 % un atkārtota iepirkuma procedūra apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas (ja termiņa samazinājums pārsniedz piecas darbdienas)
• 10 % no attiecīgās investīcijas pozīcijas attiecināmajām izmaksām, ja projekts īstenots
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.3. Iepirkuma procedūrā nav salīdzināts nepieciešamais derīgu piedāvājumu skaits Atbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav salīdzinājis noteikto derīgo piedāvājumu skaitu saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu un 10 vai 5 % apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc atkārtota iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.4. Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija un sašaurināts piedāvājumu iesniedzēju loks Tehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam ražotāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.
Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi (iespēju) pretendentiem, vai publiskajā iepirkumā radīti nepamatoti šķēršļi atvērtai iepirkuma procedūrai.
Atbalsta pretendents radījis apstākļus, lai ierobežotu piegādātāju loku
• 25 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas, ja pārkāpums var ietekmēt ražotāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu
3.5. Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritēriji Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek ievēroti piegādātāju atlasei noteiktie kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.6. Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, mainot sākotnējo tehnisko specifikāciju Projekta īstenošanas laikā izdarīti grozījumi, mainot nosacījumus, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu • 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.7. Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja) apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Konstatēts interešu konflikts pieņemtajā lēmumā par iepirkuma rezultātiem
Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Kāds no komisijas locekļiem un ekspertiem (ja tādi ir piesaistīti) pārstāv pretendenta intereses, ir saistīts ar pretendentu, interešu konflikta konstatēšanas gadījumā nav ievērota noteiktā procedūra
100 %
4. Konstatēts projekta izmaksu sadārdzinājums Projekta izmaksu pozīciju mākslīga sadārdzināšana • 100 %, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50 %
• 20–100 % no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50 %, – atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5. Projekta īstenošanas laikā konstatētie pārkāpumi
5.1. Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā Konkrētā pasākuma nosacījumos, šo noteikumu nosacījumos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa • 1–2 mēneši – 0,01 %
• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem – 0,05 %
• Vairāk nekā 3 mēneši – 100 %
5.2. Nav saskaņoti būtiski projekta grozījumi Par nebūtiskiem grozījumiem, kas nav jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu, uzskatāmi grozījumi saistībā ar izmaiņām, kas projekta īstenošanas laikā radušās starp izmaksu pozīcijām un kas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas. Pārējās izmaiņas, kurām ir ietekme uz sākotnēji apstiprinātā projekta darbībām un izmaksām, ir uzskatāmas par būtiskām • 100 % no konkrētās investīcijas, ja ir ietekme uz projekta mērķi
• 25 % no konkrētās investīcijas, 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5.3. Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums pēc maksimālā projektu īstenošanas termiņa, neveicot paredzētās investīcijas Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz maksimāli iespējamam un konstatēts, ka pēc šā termiņa projekts nav pilnībā īstenots • 5 % no atlikušā maksājuma pieprasījuma summas, ja projekts tiek pabeigts vēlāk nekā sešus mēnešus (bet ne vēlāk kā 12 mēnešus) pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
• 3 % no maksājuma pieprasījuma atlikušās summas, ja projekts tiek pabeigts 2–6 mēnešus pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
5.4. Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas apstiprināta pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu Ja maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas izmaksājama saņēmējam pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu par maksājuma pieprasījumā minētajiem izdevumiem (attiecas uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumiem), piemēro administratīvo sodu, ko veido starpība starp abām minētajām summām, bet tā nedrīkst pārsniegt pilno maksājuma pieprasījumā deklarēto attiecināmo izmaksu summu Maksājuma pieprasījumā nepamatoti iekļautā izmaksu summa un administratīvais sods nepamatoti iekļautās summas apmērā
6. Projekta uzraudzības periodā konstatētie pārkāpumi
6.1. Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanā Atbalsta saņēmējs ir pārtraucis savu produktīvo darbību (piemēram, uzņēmuma likvidācija (izņemot maksātnespējas gadījumus), reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana citu iemeslu dēļ) • 100 %
• Proporcionāla finanšu korekcija pret aktīvas darbības periodu atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Ja saimnieciskā darbība apstādināta uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem, tiek pagarināts projekta uzraudzības periods
6.2. Investīciju atsavināšana Atbalsta pretendents ir pārdevis (atsavinājis) projekta īstenošanas rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus pirms noteiktā uzraudzības perioda beigām • 100 %, ja nav uzsākta nekāda saimnieciskā darbība vienu gadu pēc projekta īstenošanas
• 100 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti pirmo trīs uzraudzības gadu laikā
• 40 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti ceturtajā uzraudzības gadā
• 20 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti piektajā un pārējos uzraudzības gados
6.3. Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un mērķi Finanšu vai fiziskajiem rādītājiem, kā arī projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam noteiktais samazinājums pēc projekta īstenošanas gada (finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociāli ekonomisko vai vides faktoru ietekme, būtiskas pārmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure apstākļi, kas nopietni ietekmē attiecīgo mērķu īstenošanu) 100 % jaunajiem uzņēmējiem, ja viena gada laikā pēc samaksas par projektu nav uzsākta saimnieciskā darbība.
Proporcionāls sankcijas aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem.
Uzraudzības perioda pagarināšana.
Rādītāju izpildes tolerance 10 % apmērā no sasniedzamā rādītāja īpatsvara
6.4. Atbalsta pretendenta (projekta) atbilstība Sabiedriskā labuma projekta rezultāts nav atbilstošs tā sākotnējam mērķim un atbalsta saņemšanas nosacījumiem; atbalsta pretendents vairs nav sabiedriskā labuma uzņēmējs 100 % sabiedriskā labuma projektiem (pretendentiem), ja projekta īstenošanas vai uzraudzības periodā tiek gūta peļņa, kas neatbilst sākotnējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem
7. Citas proporcionālas finanšu korekcijas Attiecas uz gadījumiem, ja konstatēta neatbilstība, kura nav minēta citos šajā pielikumā minētajos neatbilstību aprakstos, bet, ņemot vērā neatbilstības būtiskumu, ir pamats piemērot attiecīgo finanšu korekciju 25, 10, 5 vai 2 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
Lapa 2 no 6