Lai potenciālie LEADER projektu iesniedzēji varētu laicīgi izstrādāt projektu pieteikumu un sagatavoties projektu iesniegšanai, zemāk pievienojam pieteikuma veidlapas un citus noderīgus materiālus projektu izstrādē!

 

Par iepirkumiem un cenu salīdzināšanu:

Par būvniecību:

Papildus materiāli:

 

 

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Grozījumi Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam) un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

 

Lai palīdzētu potenciālajiem uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem izstrādāt projektu pieteikumus, biedrība "Balvu rajona partnerība" rīko apmācību seminārus potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem!

 

Ir noslēgusies biedrības "Balvu rajona partnerība" atklātu 1. kārtas projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumam 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātei 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātei 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Biedrības "Balvu rajona partnerība" valdes sēdē, kas notika 2016. gada 21. novembrī, biedrības valde apstiprināja atklāta 1. kārtas LEADER projektu konkursa pieteikumu vērtēšanas rezultātus pēc pārvērtēšanas, sarindojot tos pēc saņemtajiem punktiem, atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatavošanā un izstrādē!

 

Pielikumā iespējams aplūkot projektus, kas saņēmuši pozitīvu un negatīvu atzinumu.

Lasīt tālāk ...

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Grozījumi Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam) un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā "Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 198 872.69 EUR.
1.2. rīcībā "Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībaiAtbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 30 102.83 EUR.


Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 28.03.2017.- 28.04.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00

Lasīt tālāk ...

Veiksmīgi noslēgusies Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta iesniegumu pieņemšanas 1. kārta!

Kopā biedrība "Balvu rajona partnerība" ir saņēmusi 97 projektu iesniegumus.

Aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” kopā iesniegti 28 projekti, bet aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atsaucība ir bijusi vēl lielāka un kopā iesniegti 69 projekti.

Sīkāku iesniegto projektu sadalījumu pa rīcībām un nepieciešamo finansējumu iespējams aplūkot tālāk, pievienotajā tabulā.

Lasīt tālāk ...
Lapa 5 no 6