Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

        Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

4.kārtā paredzēts atbalsts projektiem tikai uz pamatlīdzekļu iegādi!


Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:1.1. rīcībā "Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 92 209,84 EUR.
1.2. rīcībā "Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 21 000,00 EUR.


Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 15.12.2017.- 15.01.2018. 


Projektu iesniegums var iesniegt:

1) Biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā, papīra formā divos eksemplāros un pieteikuma elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā;
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/logi

3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.
Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tās mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties biedrības „Balvu rajona partnerība” birojā: Tautas ielā 1, Balvi, LV-4501, kā arī biedrības mājas lapā - http://balvi.partneribas.lv/ sadaļā "LEADER 2014.- 2020.".


Informācija par projektu konkursu pieejama no 15.11.2017.  Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/ un biedrības mājas lapā http://balvi.partneribas.lv/

Kontaktinformācija - Ilona Džigure, kontakttālrunis 29134410; e-pasts; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Atverot rakstu pielikumā redzama sīkāka informācija par 4.kārtu un APMĀCĪBU PREZENTĀCIJA!

 

     Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

        Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

4.kārtā paredzēts atbalsts projektiem tikai uz pamatlīdzekļu iegādi!


Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta:
1.1. rīcībā "Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 92 209,84 EUR.
1.2. rīcībā "Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai", rīcībai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums - 21 000,00 EUR.


Projekta iesnieguma veidlapa un paraugs projekta iesniegum aizpildīšanai, skatāmi- šeit:

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/-vietejas-ekonomikas-stiprinasanas-iniciativas-istenojamas-darbibas/

Projekta iesnieguma veidlapa (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) 
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 

Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas") 

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598) 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740) 

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā"

2014.gada 2.decembra MK noteikumi Nr.740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020.gada plānošanas periodā

Plānošanas periods 2014.-2020.gadam

LAP 19.2 pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

 Rokasgrāmatas:

 Vizuālās identitātes vadlīnijas (2014.- 2020.gadam)

 Atskaites un maksājumi:

Maksājuma pieprasījuma veidlapa 

Avansa pieprasījums (4.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598) 

Priekšapmaksas pieprasījums (5.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598) 

 

Informācija un konsultācijas: 29134410, stratēģijas administratīvā vadītāja ILONA  DŽIGURE

 

  Biedrība "Balvu rajona partnerība" turpina individuālās un grupu  apmācības un konsultācijas potenciālajiem LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem katru darba dienu Balvos, Tautas ielā 1, 2.stāvā.

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai.

 Prezentāciju skatīt PIELIKUMĀ

Iepriekšēja pieteikšanās: tālrunis 29134410.

Stratēģijas administratīvā vadītāja: Ilona Džigure

Lapa 4 no 6