Projektu īstenoja: Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze

Kontakpersona un projekta vadītāja: Gunta Grigāne, tālr.: 28384855, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kopējais finansējums: 9'998,48EUR, publiskais finansējums/ELFLA finansējums - 8'998,63eiro, Rugāju novada pašvaldības līdzfinansējums -999,85 eiro

Projekta Nr.19-07-AL19-A019.2201-000008 mērķis bija – Atjaunot kritiskā stāvoklī esošo Augustovas baznīcas zvanu torni.

Sasniedzamie rezultāti : tika pilnībā veikta autentiska Augustovas baznīcas zvanu torņa atjaunošana.

2017.gadā tika izstrādāts Augustovas svētās Elizabetes draudzes projekts un iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Lai varētu pilnībā veikt projekta mērķa izpildi, bija vajadzīga atļauja no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas par darbu uzsākšanu pie zvanu torņa atjaunošanas. Augustovas baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. VKPAI pieprasīja veikt baznīcas būvizpēti un pēc tam būvprojektu, kas prasīja ievērojamus finanšu līdzekļus. Pēc būvizpētes saņēmām atzinumu, ka zvanu tornis atrodas pirms avārijas stāvoklī. Augustovas Svētās Elizabetes Romas katoļu draudze saka, paldies, visiem atsaucīgajiem baznīcas apmeklētājiem, kuri ziedoja līdzekļus, lai varētu izpildīt VKPAI prasības un veikt baznīcas zvanu torņa atjaunošanu. Pateicoties cilvēku atsaucībai un vēl jo vairāk projekta celtniecības darbu finansētājiem- ELFLA par 8'998,63eiro finansējumu, Rugāju novada pašvaldībai par 999,85 eiro finansējumu, baznīcas zvanu tornis tika pilnībā autentiski atjaunots un iesvētīts šī gada rudenī. Tagad mūs visus priecē atjaunotais zvanu tornis un vairs nejūtamies apdraudēti, ka tas varētu sabrukt.