Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība ''Dzērvenīte''  ir realizējusi  projektu „Aktīvās atpūtas ainaviski tematiskā parka izveide Bērzpils pagastā.”

 Projekta nr:17-07-AL19-A019.2201-000001

Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”,  Balvu novada pašvaldību un  Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 9999.95  EUR no kurām LAD  publiskais līdzfinansējums – 8999.95 EUR ;  Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums- 1000 EUR.

Projektā paredzētos darbus veica SIA ''Veskor''. Parka izveidē, košumkrūmu stādīšanā piedalijās pagasta iedzīvotāji.

Realizējot projektu  ir sasniegts projekta  mērķis: Izveidots aktīvās atpūtas ainaviski tematiskais parks, radot estētiski sakoptu teritoriju, kā pamatu aktīvās atpūtas norisēm, tradīciju svētku svinēšanai, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai un radošo ideju realizēšanai nākotnē.

Projekta rezultātā tika sakopta vidi degradējošā teritorija Bērzpils pagasta centrā un izveidots ainaviski tematiskais parks, kā pamats aktīvai atpūtai. Ainaviski tematiskais parks radīs estētisku baudījumu ikvienam apmeklētājam Bērzpils pagastā. Šajā parkā varēs apvienot dažādas izjūtu gammas:baudīt skaistu ainavu parkā, relaksēties un meditēt, baudīt gleznaino Bērzpils pagasta apkārtni no uzkalniņa, jaunlaulātajiem veidot jaunlaulāto birztaliņu, nakšņojošajiem tūristiem izvietot teltis un vārīt siltu ēdienu ,ir ierīkota ugunskura vieta un vieta lapenei.Parkā varēs svinēt svētku tradīcijas, nodarboties ar sportiskām aktivitātēm perspektīvē, rīkot tirdziņus, plenērus,”prāta vētras”, radošās darbnīcas u.c.pasākumus.

 Sadarbojoties ar Bērzpils pagasta pārvaldi un Saietu namu, Bērzpils pagasta sieviešu biedrība  ''Dzērvenīte '' piedalīsies Bērzpils pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā, tūristu uzņemšanā, svētku tradīciju pasākumu,sportisko aktivitāšu, plenēru, tirdziņu rīkošanā. Sakoptā teritorija ilgtspējā piesaistīs pagasta iedzīvotājus, ciemiņus, tūristus ar ainaviski estētisku sakārtotu dabas objektu. Ieguvēji 788 pagasta iedzīvotāji, novada, Ziemeļlatgales iedzīvotāji, tūristi, vietējie un ārzemju.

  Šis projekts nepieciešams Balvu novada, Bērzpils pagasta tūrisma nozares, kura veiksmīgi sākusies, uzņēmējdarbības nodrošināšanai un attīstībai.

 Projekta vadītāja  Biruta Bogdane

 


 

    Realizējot projektu ˶ Skaņu sistēmu iegāde Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”, iesniegums Nr.17-07-AL19-A019.2206-000008, biedrība ˶BPVV atbalsta biedrība “Skolas kastanis”” saņēma publisko finansējumu EUR 4326.96 apmērā.

   Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta īstenošanas rezultātā iegādāta skaņu sistēma un projektors par kopējo summu EUR 4807.73, no kuriem EUR 480.77  ir Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.

   Projekts īstenošanas perioda termiņš -  2019.gada 5.janvāris.

   Līdz ar projekta realizāciju ˶Skaņu sistēmu iegāde Balvu profesionālajai un vispārizglītojošajai vidusskolai”, biedrība ˶Skolas kastanis” turpmāk spēs nodrošināt kvalitatīvu pasākumu norisi apskaņojot daudzējādos pasākumus , kā, piemēram, tērpu kolekciju modes skates, kurā piedalās dalībnieki no  Ziemeļlatgales novadiem  - Balvu , Viļakas, Rugāju, Baltinavas, kā arī no Gulbenes novada.

 Jaunā skaņu sistēma nodrošinās daudz kvalitatīvāku radošo darbnīcu „Koka rotaļlietu darbnīca”,  „Bērniņu ucināšanas darbnīca”, „Defilē darbnīca”, „Ornamentu darbnīca” organizēšanu un pārmantoto Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras vērtību nodošanu gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem no citiem novadiem – tā netiešā veidā sekmējot gan tūrisma, gan uzņēmējdarbības attīstību, kā arī dažādu sociālo grupu iesaisti sabiedriskajā aktivitātēs, kas ļaus ne tikai gūt emocionālu gandarījumu, bet arī apgūt jaunas prasmes un papildināt esošās zināšanas.

 


 

 

 

   

 

 

         Biedrība “nextHorizont” īstenojusi projektu Nr.AL19-A019.2006-000009
“Lauku kultūras centrs – iedzīvotāju pašapziņas celšanas pamats”.
Kopējās projekta izmaksas: 2808,00 EUR.
90% - ELFLA finansējums , 10%- Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums.
     Projekta pieteikums sagatavots un atbalstīts vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3.kārtā, rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

      Projekta mērķis ir paaugstināt Tilžas Kultūras nama un Kultūrizpētes centra darbības kapacitāti, dažādojot iedzīvotājiem kvalitatīvu izzinošo, informatīvo, kultūras pakalpojumu klāstu un modernizējot amatiermākslas kolektīvu koncertnumurus.

       Par piešķirto finansējumu iegādātas digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors.
Ikdienā pamatlīdzekļi atrodas Tilžas Kultūras namā un tos izmanto amatiermākslas kolektīvi un kultūras pasākumu organizatore savā darbā.

       

Teksts un foto: Daiga Lukjanova

 

 

      Baltinavas novada dome ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu vietējai attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ir realizējusi projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000004 "Vēstures atskaņas Grīvas mežos".

Projekta mērķis ir izveidot infarstruktūru velo un lauku tūrisma attīstībai Baltinavas novadā.

Realizējot projektu, tika izveidots līdz šim neatklāts un jauns pievilcīgs maršruts tūristiem Ziemeļlatgalē, kā arī izveidots pirmais marķētais velomaršruts Baltinavas novadā. Velomaršrutu izveidots vietā, kur koncentrētas novada dabas vērtības un apskates objekti tādi kā Grīvas meži, Motrīnes ezers, Svētaunes ezers, un vietas, kuras pašlaik bez vietējā zinātāja palīdzības atrast praktiski nebija iespējams (piem. Meiteņu kalniņš, Partizānu apmetnes vietas, Grīvas mežu memoriālais ansamblis, pazemes bunkurs, O.Baloža kapa vieta u.c.).

Projekta aktivitātes tika realizētas saskaņā ar Baltinavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam vidējā termiņa prioritāti VTP4 - Novada kultūrvēsturisko un dabas resursu vērtības paaugstināšanas veicināšana uzdevumu U4.1.2.-veicināt velotūrisma attīstību. Iepriekš šāda veida mērķiem ELFLA finansējums nav bijis piesaistīts un projekta realizācija ir ilglaicīgs ieguldījums nākotnē, nodrošinot to, ka tūristiem tiek piedāvāts jauns veids, kā iepazīt un apskatīt Baltinavas novada skaistākās vietas, kā arī aizvien vairāk popularizēt velotūrismu un Baltinavas novadu vārdu Latvijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 1967,97EUR, no kurām 90% ir ELFLA finansējums –1771,18EUR. Baltinavas novada pašvaldības finansējums ir 10% - 196,79EUR apmērā.

 

 

     Rugāju novada dome ir realizējusi projektu Nr. LAD piešķirtais Nr.17-07-AL19-A019.2206-000006, projekta nosaukums "Interaktīvās prezentācijas „Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā” pilnveidošana", par summu EUR 4999.00 (attiecināmās izmaksas EUR 3532.36), no kuras EUR 3179.12 ir publiskais finansējums.
    Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Balvu rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 3. kārtā.
    Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas”.
     Projekta mērķis ir pilnveidot interaktīvu prezentāciju par Rugāju novada komponistu, dziesmu tekstu autoru un prozaiķu daiļradi, aktivizējot novada iedzīvotājus, iesaistot tos praktiskā izziņas darbībā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, piedāvājot prezentāciju un praktiskās nodarbības ikviena interesenta sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Projektā realizācijas laikā tika iegādāts skaņu tehnikas komplekts (2 skandas,mikšerpults, 2 monitori, 12 mikrofoni solistiem, 4 kondensatora mikrofoni korim, kā arī mikrofonu un skandu statīvi un vadi tehnikas pieslēgšanai).
    Projekta gaitā Rugāju novada vidusskolas skolēni papildināja jau iepriekš apkopoto informāciju par Rugāju novada komponistu dzīvi un daiļradi, kā arī apzināja novada dziesmu tekstu autoru un prozaiķu (Rasmas Zušas, Margaritas Stradiņas, Ivetas Uršuļskas, Vijas Birkovas (Laganovskas), Lucijas Zariņas, Elīnas Smoļakas, Anitas Gavares, Aigara Jaunžeikara un Leonarda Rakicka) daiļradi. Informācijas izpētei un apkopošanai skolēni izmantoja jau skolas rīcībā esošu video un foto aparatūru, iegādāto datortehniku ar teksta apstrādes, video apstrādes un prezentāciju veidošanas un demonstrēšanas iespēju. Izmantojot mūsdienīgo skaņu tehniku, tika sagatavotas mūzikas ieraksta datnes - komponistu, dzejnieku un prozaiķu darbi, kas apkopoti CD formātā.
Ar papildināto prezentāciju regulāri tiek iepazīstināti novada iedzīvotāji un viesi.
     Skaņu tehnika palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu skanējumu, kad tiks popularizēts apkopotais nemateriālais mantojums un izceltas novada vērtības. Tiks organizētas radošās pēcpusdienas, kurās uzstāsies Rugāju novada komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi ar savām oriģinālkompozīcijām. Šāda pēcpusdiena plānota 3.maijā plkst. 14.00 Rugāju novada vidusskolas zālē.
    Rugāju novada iedzīvotāji un viesi tiks aicināti izpausties mūzikas jomā, apgūt skatuves mākslu, izmantojot mūsdienīgu aparatūru. Ikviens ir saskāries ar "bailēm no mikrofona". Praktiskās nodarbības ļaus apgūt mikrofona lietošanas pamatus, paklausīties savu balsi ierakstā. Interesentiem tas tiks piedāvāts gan pēc Interaktīvās prezentācijas "Komponisti, dziesmu tekstu autori un prozaiķi Rugāju novadā", gan arī vienreiz mēnesī sestdienās tiks organizētas praktiskas nodarbības "Mācies uzstāties ar mikrofonu!" (Tuvākās nodarbības sestdien, 12.maijā plkst. 10.00 un 16. jūnijā plkst 15.00 mūzikas klasē). Tā kā interaktīvo prezentāciju un praktiskās nodarbības vadīs Rugāju novada vidusskolas mūzikas skolotāja un ansambļu "Tonis" un "Pustonis" dalībnieki savā brīvajā laikā, tad plānota interesentu iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26354380.
    Projekta realizācija sekmē jauniešu iekļaušanos darba tirgū - tas ļauj skolēniem apgūt ekskursiju vadīšanas prasmes uz "izmēģināt" gida profesiju. Mūzikas skolotāja Velga Smoļaka kopā ar saviem audzēkņiem ir paveikusi ievērojamu darbu Rugāju novada komponistu, dziesmu tekstu autoru un prozaiķu daiļrades izpētē un popularizēšanā. Šo aktivitāšu rezultātā Rugāju novada iedzīvotāji un viesi būs bagātinājuši savas zināšanas par Rugāju novada radošo cilvēku dzīvi un daiļradi, tas būs nozīmīgs ieguldījums ne tikai novada, bet arī Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

 

 

 

Lapa 2 no 3