Balvu novada Bērzpils pagasta sieviešu biedrība ''Dzērvenīte'' ir realizējusi projektu ''Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta Saieta namam''.
Projekta nr:17-07-AL19-A019.2206-000001
      Projekts realizēts sadarbībā ar biedrību „Balvu rajona partnerība”, Balvu novada pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas: 4997,30 EUR no kurām LAD publiskais līdzfinansējums – 4497,57 EUR ; Balvu novada pašvaldības līdzfinansējums- 500,00 EUR.
      Skaņas un gaismas tehnikas piegādātājs-SIA ''Čivix''
      Realizējot projektu ir sasniegts projekta mērķis: Skaņu un gaismas aparatūras iegāde Bērzpils pagasta saieta namam, lai nodrošinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu pagasta un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem.
Projekta rezultātā iegādātas divas akustiskās sistēmas, divi tumbu statīvi, viena gaismas pults, viens gaismas efekts, desmit diožu prožektori, divi prožektoru statīvi, viens dimmerbloks, četri koru mikofoni, un četri statīvi un savienojošo kabeļu komplekts.
       Sadarbojoties ar Bērzpils pagasta pārvaldi un Saietu namu, Bērzpils pagasta sieviešu biedrība ''Dzērvenīte '' ar iegādāto aparatūru piedalīsies Bērzpils pagasta kultūras dzīves pilnveidošanā: tiks nodrošināts nepieciešamais papildus tehniskais aprīkojums mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem, priekšnesumiem, viemākslinieku koncertiem, teātra izrādēm un citiem pasākumiem, kā arī kvalitatīvas kultūras aktivitātes visiem tiem iedzīvotājiem, kas vēlas un piedalās pagasta kultūras dzīvē, tādejādi nodrošinot to, ka kultūras dzīves un aktivitāšu norises pagastā nav apdraudētas.
      Šis projekts nepieciešams gan saieta nama, gan skolas pasākumu organizēšanai, arī brīvdabas estrāde efektīvākai noslogotībai.
        Bērzpils pagasta sieviešu biedrība ''Dzērvenīte '' ar projektā iegādāto aparatūru jau ir līdzdarbojusies divu pasākumu organizēšanā- Rugāju un Balvu novadu jaunsargu salidojums - 2018. gada 13. aprīlī un Starpnovadu dramatisko kolektīvu saiets ''Joku bānītis iebrauc Bērzpilī''-2018. gada 14.aprīlī. Apskaņojot un izgaismojot šos pasākumus.

 

 

 

 

 

    

Jau 4 gadus kultūras centrā „Rekova” darbojas Šķilbēnu pagasta Kultūras centra „Rekova” jauktais koris. Pasākumu un mēģinājumu vajadzībām nebija kvalitatīva mūzikas instrumenta. Organizējot koncertus ar profesionālu mākslinieku iesaistīšanu, instrumentu nācās aizņemties no Viļakas mūzikas un mākslas skolas.

Īsi pirms Lieldienām Šķilbēnu pagasta Kultūras centra „Rekova” jauktā kora „Viola” dalībnieku sapnis piepildījās. Viņiem bija tas gods pirmajiem iemēģināt jaunās digitālās klavieres, un divus radio mikrofonus, kas tika iegādāti, realizējot biedrības „Dardedze” projektu. Lieldienu veltītājā koncertā „Pavasara elpa”, kas norisināsies 1. aprīlī plkst. 18.00 pasākuma apmeklētājiem būs iespēja redzēt darbībā arī gaismas tehnikas komplektu (kustīgās galvas), kas kuplinās koncertu ar krāsu un gaismu efektiem.

Projekta mērķis: Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu dalībniekus ar mēģinājumiem nepieciešamajiem instrumentiem, kā arī sniegt Šķilbēnu pagasta iedzīvotājiem un viesiem tehniski nodrošinātus, kvalitatīvus koncertus un citus pasākumus. Skaņas un gaismas aparatūras komplekta iegāde bija iespējama, pateicoties Viļakas novada domes atbalstam un piesaistītajam līdzfinansējumam LEADER projektā “Maģiskais klavieru valdzinājums” (Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000002). Kopējās projekta izmaksas ir 4913,00 Eur, no tām publiskais finansējums 4421.70 Eur.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē": http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Teksts un foto: projekta vadītāja Inese Lāce

 

 

 

Balvu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudze ir realizējusi projektu ,,Digitālo klavieru un gleznu piekares sistēmas iegāde” Balvu Sakrālās kultūras centram. Projekta Nr. 17-07-AL19-A019.2201-000007, par summu EUR 2064,64 no kuras EUR1858,17 ir publisks finansējums.

Projekta mērķis - iegādāties digitālās klavieres un daudzveidīgi pielāgojamo sistēmu gleznu piekarināšanai, kas veicinās nemateriāla kultūras mantojuma pieejamību un kultūras pakalpojumu kvalitatīvu pieejamību un sasniedzamību. Projekts ir ilgtspējīgs, jo iegādātās digitālās klavieres un gleznu piekares sistēma tiks pienācīgi uzturēta un kopta, un varēs kalpot vairākus gadu desmitus. Digitālās klavieres ikdienā tiks izmantotas draudzes kora vajadzībām, kā arī visos Sakrālās kultūras centrā organizētajos pasākumos- koncertos, rekolekcijās u.c.


Iegādātā gleznu piekares sistēma dos iespēju izstādīt dažāda formāta gleznas un fotogrāfijas, kuras tiks mainītas ik mēnesi, vai ik pa 2 mēnešiem. Veicinot nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas iesaisti sabiedriskajā dzīvē un piesaistot brīvprātīgo darbu, tiks izlikti neredzīgo biedrības dalībnieku darbi, kā arī bērnu un jauniešu radošie darbi.

Teksts: Aija Putniņa

 

 

 

   

       Viļakas pūtēju orķestra atbalsta biedrība ir realizējusi ELFLA projektu Nr. 17-07-AL19-A019.2206-000003, projekta nosaukums: "Mini skaņu ierakstu studija".

Attiecināmās izmaksas 4994,19 EUR, no kuriem 499,42 EUR ir biedrības līdzfinansējums.

Projekta mērķis nodrošināt Viļakas novada skolu audzēkņiem veikt audio ierakstus.

 

Projekta vadītājs Aldis Prancāns

 

 

 

   Baltinavas novada dome 2018. gada februārī ir realizējusi ES  ELFLA projektu rīcībā 2.6. – Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Ir realizēts projekts Nr. 17-07-AL19-A019.2206 - 000005 ar nosaukumu “Bērnu un jauniešu pašizpausme mūzikā”.

  Projekta mērķis - attīstīt un uzlabot bērnu un jauniešu radošās pašizpausmes skatuves mākslā un publiskās uzstāšanās mākslā. Radīt mērķtiecīgu un saturīgu laika pavadīšanu novada bērniem un jauniešiem.

   Šobrīd bērniem un jauniešiem ir diezgan daudz brīvā laika no skolas un citām aktivitātēm, tādēļ nolēmām  dot tiem iespēju darboties pašiem interesantā, unikālā un aizraujošā sfērā - skatuves mākslā. Realizējot projektu ir iegādāta skaņu aparatūra, kas ir pietiekama, lai bērni un jaunieši savā brīvajā laikā varētu attīstīt un uzlabot savu radošo pašizpausmi, skatuves mākslu un publisko uzstāšanos. Nereti cilvēkiem ir bail no mikrofona un neērti no savas balss izdzirdēšanas skandās no malas. Šīs sajūtas spēj mazināt tikai regulāra mācīšanās un pieredze. Ļaujot bērniem un jauniešiem pierast pie publiskās uzstāšanās, tie kļūst pašpārliecinātāki un drošāki, kas nākotnē ļoti palīdzēs realizēt savus sapņus un sasniegt mērķus. Arvien populārāka kļūst zināšanu pārbaude prezentācijās, kursa darbu un referātu aizstāvēšana, projektu prezentēšana un cita publiska uzstāšanās, kas jauniem cilvēkiem bieži sagādā grūtības.  Pirms projekta iesniegšanas tika veikta aptauja un  tās rezultāti liecina, ka arī mācību iestāžu un pašdarbības kolektīvu vadītāji ir ieinteresēti projekta realizācijā.

     Projekta attiecināmās izmaksas ir 1648,63 EUR, no kurām 1483,75 EUR ir publiskais finansējums un 164,88 EUR Baltinavas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas rezultātā ir  iegādātas skandas, mikrofoni, skaņu pults, kas spēs nodrošināt bērniem un jauniešiem pietiekamu tehnisko nodrošinājumu skatuves mākslas apgūšanai.


Informāciju sagatavoja: Baltinavas kultūras nama vadītāja Inta Ločmele
Foto: Madara Siliņa

 

 

Lapa 3 no 3