Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2018. gada 18.oktobrī iesniedza Lauku atbasta dienesta Stratēģiju komitejai grozījumus Ziemeļlatgales sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam. Stratēģijas grozījumos, galvenokārt, tika precizēts rīcības plāns 2019. un 2020.gadam par projektu kārtu izsludināšanu (Stratēģijas 31. līdz 33.lpp), kā arī sagatavoti un biedru sapulcē apstiprināti 8.pielikums „Lēmums par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai” un 9.pielikums „Lēmums par projekta neatbilstību vietējai attīstības stratēģijai”, kā arī precizēts biedrības biedru saraksts un precizēta starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējuma sadaļa.

2019. gada 11. janvārī no Lauku atbalsta diesnesta tika saņemta informācija par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka biedrībai ir tiesība izsludināt 5. LEADER projektu kārtu!

Apsverot nākamās projektu idejas, aicinām Jūs iepazīties ar grozīto Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju.

 

 

 

 

         Vietējā rīcības grupa, lai īstenotu vietējās attīstības stratēģiju saskaņā  ar  Ministru kabineta Nr.125 noteikumiem, katru gadu līdz otrā ceturkšņa beigām novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnē.

Atverot rakstu: pašvērtējums pielikumā.

Biedrība „Balvu rajona partnerība” 2017. gada 7. janvārī iesniedza Lauku atbasta dienesta Stratēģiju komitejai grozījumus Ziemeļlatgales sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam. Stratēģijas grozījumos, galvenokārt, tika koriģēti vērtēšanas kritēriji.

2017. gada 27. janvārī biedrība "Balvu rajona partnerība" saņēma izziņu no Stratēģiju komitejas, kurā bija prasīti papildus precizējumi stratēģijā.

Būtiskākās izmaiņas stratēģijas grozījumos:

- Papildinājums par argumentētu projektu vērtētāju komentāru sniegšanu, ja tiek samazināts punktu skaits;
- Uzlabots atzinums;
- Precizēti vērtēšanas kritēriji;
- Precizēti interešu konflikta gadījumi (atrunāti gadījumi par papildus punktu piešķiršanu, papildus sasniedzamo rādītāju sasniegšana u.c.).

Pēc biedru kopsapulces, 22. februārī, kad tika apstiprināti papildus grozījumi, stratēģija atkārtoti tika iesniegta Stratēģiju komitejā.

2017. gada 24. februārī no Lauku atbalsta diesnesta tika saņemta informāciju par Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. gadam apstiprināšanu! Stratēģijas apstiprināšana nozīmē to, ka biedrībai ir tiesība izsludināt 2. LEADER projektu kārtu!

Apsverot nākamās projektu idejas, aicinām Jūs iepazīties ar grozīto Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam!

Notikumu kalendārs

loader